Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο συνδυασμός “οικολογία- αλληλεγγύη” δημοσιεύει, όπως δεσμεύθηκε, τις απαντήσεις των δύο υποψηφίων περιφερειαρχών στις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου, στα 10 ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη του τόπου που τους θέσαμε. Εκθέτουμε τις απόψεις τους και αφήνουμε τις θέσεις τους στην κρίση όλων.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.ΓΙΑΝΝΚΙΔΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θρακης

Τα ερωτήματα αναφέρονται τόσο σε θέματα περιφερειακής όσο και σε θέματα γενικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει με βάση τις αρμοδιότητές της, τους πόρους και την πολιτική και διεκδικητική δυναμική της, σημαντικό ρόλο στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός άξονας του συνόλου του προγραμματικού πλαισίου που έχουμε παρουσιάσει είναι η αειφόρος ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ σημαντικά στοιχεία των προγραμματικών μας θέσεων είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της ΠΑΜ-Θ με νέο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό και με αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.

Οι απόψεις μας βασίζονται σε αυτές του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος για τη διάδοση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) και βεβαίως λαμβάνουν υπόψη τους τα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής, ώστε ταυτόχρονα να εκφράζουν το δυναμισμό του οικολογικού κινήματος, αλλά και να μπορούν να προωθηθούν μέσα στο εξελισσόμενο υπαρκτό πλαίσιο.

Βασική αρχή η οποία θα διέπει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα είναι η συνάφειά τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία πιστεύουμε ότι αποτελεί την σημαντικότερη προσέγγιση για την αναπτυξιακή προοπτική των περιφερειακών οικονομιών για την μείωση των εξαρτήσεών τους από τις μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και τη χάραξη εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών με προοπτική και σταθερότητα.

Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης θα βασιστεί σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και όραμα που θα βοηθήσει την περιφερειακή οικονομία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα διαρθρωτικά της προβλήματα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Βασικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας θα είναι ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που θα θεσπίζει την απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η ανάπτυξη της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών με την υποστήριξη της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα λαμβάνονται για την ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια θα αποτελούν προϊόν ενδελεχούς διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και με τους φορείς και τις οργανώσεις που τις εκπροσωπούν έτσι ώστε οι τελικές αποφάσεις να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και να τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η άμεση σύσταση και δραστηριοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη αποτελεί έργο πολλαπλών διαστάσεων.Σε κάθε περίπτωση η αποφάσεις για τον αγωγό πρέπει να είναι σύμφωνες με την θέληση των τοπικών κοινωνιών και αν χρειαστεί θα ζητήσουμε η άποψη της κοινωνίας να εκφραστεί μέσα από δημοψηφίσματα.. Ωστόσο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο δεν μπορεί να υποτιμηθούν .Αντίθετα πρέπει να αναδειχθούν ως συνδεδεμένα απόλυτα με το μοντέλο ανάπτυξης που τελικά προωθούμε.(οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν δημοσίως στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ροδόπης Εβρου από τον Νομάρχη Ροδόπης και υπ Περιφερειάρχη και έχουν καταγραφεί).

Υπό το πνεύμα αυτό, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιοενέργεια και θαλασσίων κυμάτων) αποτελεί εθνικής σημασίας έργο, διότι συμβάλλει στην απεξάρτηση της χώρας από τα παιχνίδια των ενεργειακών κολοσσών και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας με αειφόρο προοπτική. Αν μάλιστα συνδυαστεί με τη δημιουργία βιομηχανιών παραγωγής μέρους ή όλου του εξοπλισμού που απαιτεί και παράλληλα την προώθηση της έρευνας στα ιδρύματα που λειτουργούν στην περιφέρειά μας το όφελος για την τοπική και εθνική οικονομία θα είναι σημαντικό.

Είμαστε αντίθετη όσον αφορά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρυσού, ουρανίου και τύρφης στην περιφέρειά μας. Οι δραστηριότητες αυτές, εκτός του ότι αποφέρουν ελάχιστα κέρδη στην εθνική οικονομία, τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας είναι πρόσκαιρα και διαρκούν μέχρι την εξάντληση των κοιτασμάτων, ενώ αποφέρουν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και απαξίωση όσων δραστηριοτήτων δεν συνδέονται με αυτές.

Άλλωστε οι τοπικές κοινωνίες και τα αυτοδιοικητικά όργανα έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτά τα θέματα. Η ΝΑΡΕ διεξάγει εδώ και χρόνια αγώνα για την απαλλαγή από τη δυσοίωνη αυτή προοπτική για τη Θράκη, ενώ σημαντικές δράσεις έχουν αναπτυχθεί στην Καβάλα και στη Δράμα, όπως ενάντια στην εγκατάσταση εργοστασίου λιθάνθρακα και «δάσους» δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της Βάσοβας (Καβάλα).

Η διαχείριση των απορριμμάτων ασφαλώς αποτελεί πρώτης προτεραιότητας μέλημα και κορυφαίας σημασίας ζήτημα διότι ήδη η χώρα μας και οι περιφέρειές της έχουν υποστεί σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Η τεχνική καύσης τους, παρ’ όλες τις σημαντικές προόδους και βελτιώσεις που εμφανίζει τελευταίως, δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, διότι εξακολουθεί να παραμένει επικίνδυνη σε υψηλά επίπεδα. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εναλλακτικές διεργασίες οι οποίες είναι λιγότερο επικίνδυνες, συμβάλλουν στην δημιουργία θέσεων και βοηθούν στην ανάπτυξη σεβασμού προς το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η περιοχή μας διαθέτει εκτεταμένες προστατευόμενες περιοχές με σημαντικό περιβαλλοντικό απόθεμα. Θεωρούμε πως η προστασία και βελτίωση αυτών των περιοχών αλλά και η αξιοποίησή τους είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη με προοπτική συμβολής στην ανάπτυξή μας. Όλες οι δραστηριότητες της περιφέρειας θα αποφασίζονται με γνώμονα τις επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές που πρέπει να φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού γιατί αποτελούν προίκα που δανειστήκαμε από τις επερχόμενες γενεές. Στο πνεύμα αυτό η παραλιακή Εγνατία δεν χωρά. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με εναλλακτικό τουρισμό θα προωθείται και θα αναπτύσσεται περιφερειακά των ορίων των προστατευμένων περιοχών.

Άλλωστε τα υπάρχοντα οδικά δίκτυα έχουν συμβάλλει στην δραστική μείωση των αποστάσεων στην περιφέρεια ώστε να μην χρειάζεται άλλος οριζόντιος οδικός άξονας . Βέβαια αναγκαίο έργο για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της περιφέρειας είναι η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας.

Τέλος η προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ευημερίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορούν παρά να αποτελούν υποχρεώσεις κάθε σύγχρονης περιφερειακής διοίκησης ιδιαίτερα σήμερα που απειλούνται τόσο ο κοινωνικός ιστός όσο και το περιβάλλον υπό το βάρος της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την επίθεση από κέντρα που προσπαθούν να επωφεληθούν επενδύοντας στην ανέχεια και την απαξίωση θεσμών και κοινωνιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ.ΠΑΥΛΙΔΗ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ενεργειακή πολιτική. Σε ποιες πολιτικές θα προχωρήσει η Περιφέρεια που θα προβλέπουν την σταδιακή μας απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, στρεφόμενη σε δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και παράλληλης χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με γνώμονα πάντα τον απόλυτο σεβασμό στις Διεθνείς Συμβάσεις;

Παράλληλα πως τοποθετήστε στα σχέδια της Εγκατάστασης του Αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την κατανάλωση της ενέργειας και με φιλικές προς αυτό μορφές ενέργειας είναι απαραίτητη δράση για όλους. Η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντικατάσταση και περιορισμό των λαμπτήρων παντού, με περιορισμό των μετακινήσεων σε όλα τα σημεία, όσον αφορά στους υπαλλήλους ή την ενοποίηση των υπαλλήλων στο να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια, στην εγκατάσταση στα δημόσια κτίρια, φιλικών προς το περιβάλλον, πηγών ενέργειας και πάντα με απόλυτο σεβασμό προς τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Ως προς τον Αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη η θέση μας είναι ότι οποιαδήποτε κατασκευή πρέπει να είναι συμβατή με το περιβάλλον χωρίς καμία παραβίαση και αποδεκτή από την κοινωνία.

Για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα διαφωνούμε εξ’ αρχής.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης Χρυσού;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Στο θέμα της εκμετάλλευσης του χρυσού συμπορευόμαστε και ταυτιζόμαστε με τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης ουρανίου;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ίδια (με την προηγούμενη ερώτηση) είναι η θέση μας στο θέμα της εκμετάλλευσης του ουρανίου.

Ποιες πολιτικές ενίσχυσης του τοπικού παραγωγικού ιστού θα εφαρμόσετε;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η υστέρηση του τοπικού παραγωγικού ιστού οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους, ο πρώτος είναι η έλλειψη κινήτρων από πλευράς αποδοτικότητας του παραγωγικού ιστού, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα και η εκμετάλλευση του από τους μεσάζοντες σε υπερβολικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε την δημιουργία μια επιχείρησης προώθησης εξαγωγών με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, άμεσης διασύνδεσης των μεγάλων καταναλωτικών αλυσίδων, δια μέσου μεταποίησης, με ντόπια παραγωγή. Ξεκινάμε δηλαδή από την ζήτηση, τις τιμές και φτάνουν δια μέσου της μεταποίησης. Αναδεικνύουμε, πολλαπλασιάζουμε την ντόπια παραγωγή προς όφελος των αγροτών.

Όσον αφορά στον δευτερογενή τομέα είναι ένα σημαντικό σημείο, όπου η προσαρμογή θα έχει να κάνει πάλι με το δέσιμο των μεταποιητικών επιχειρήσεων με την περιοχή που θα ισχύει και για τους επενδυτικού νόμους.

Για τον τριτογενή τομέα, είναι ένα ζήτημα που είναι μεγάλο, για το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε στην συνέχεια.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της πιθανής εγκατάστασης Πυρηνικού εργοστασίου;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Είμαι απόλυτα αρνητικός.

1. Ποιες είναι οι πολιτικές Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα ακολουθήσετε;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Με σεβασμό στο περιβάλλον, με βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με μικρή κατά το δυνατόν επιβάρυνση των κοινωνιών . Το όποιο σύστημα θα πρέπει να είναι λειτουργικό, να έχει δυνατότητα να επιβιώσει, για να μην μείνουμε κάποια στιγμή στον αέρα ως σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Καύσης απορριμμάτων;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται ειδική προσέγγιση με πολύ μεγάλη προσοχή, όσον αφορά στο περιβάλλον. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός.

Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε τον δρόμο στην ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα των οικολογικών, καταναλωτικών και πολιτιστικών φορέων στις δράσεις διαβούλευσης της περιφέρειας, και την συμμετοχή τους στις επιτροπές της Περιφέρειας όπου δίνεται η δυνατότητα από τον Νόμο;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Βεβαίως, το έχω κάνει πράξη στο Νομό μου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ανοιχτή διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς ήταν για μας συνεχής πράξη.

Θεωρείτε τις Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμπόδιο στο αναπτυξιακό μοντέλο που εσείς προτείνετε, όπως εκφράστηκε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, είτε ρητά είτε μέσω δράσεων σε προεκλογικά προγράμματα (τουριστικοί θύλακες-παραλιακή Εγνατία);

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η άποψή μου είναι ότι οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να τύχουν αληθούς προστασίας, σεβαστής από τους πολίτες και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ισορροπίες, οι οποίες είναι πολλές φορές λεπτές. Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να θιγεί ότι είναι προστατεύσιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκεί όπου δεν υπάρχει καμιά απολύτως ζημιά για το περιβάλλον, μπορούμε να δημιουργήσουμε.

Με ποιο τρόπο είστε διατεθειμένοι να υπάρξει ενεργή εμπλοκή της Περιφέρειας σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενη με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με θέμα την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Βιώσιμης Ευημερίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Στο σημείο αυτό πρέπει να δεχθούμε προτάσεις, γιατί οτιδήποτε πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι σοβαρό, να έχει διάρκεια, να έχει αποτελέσματα για την κοινωνία.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Β΄ ΓΥΡΟΣ

Οι πολίτες που συγκροτούν τον περιφερειακό Συνδυασμό ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή στα κοινά και στην προκειμένη περίπτωση η συμμετοχή στις εκλογές, αποτελεί δείγμα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ των πολιτών.

Και το δηλώνουμε αυτό ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εκλογές (μη αντιπροσωπευτικός) και ανεξαρτήτως των διαφόρων μεθοδεύσεων που ακολουθούν πολλοί υποψήφιοι προκειμένου να επηρεάσουν ή να πιέσουν τους πολίτες. Σε τελική ανάλυση όλοι οι πολίτες θεωρούνται και πρέπει να θεωρούνται ώριμοι και ελεύθεροι να αποφασίσουν.

Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα διλλήματα. Υπάρχουν μόνο προφάσεις.
Αν δεν αποφασίσουμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν για μας.
Κρίνουμε λοιπόν ότι προκειμένου να ψηφίσουμε στις επαναληπτικές Περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα θέλαμε να μας απαντήσουν και οι δύο συνδυασμοί στα παρακάτω ερωτήματα και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα δημοσιοποιήσουμε τις απαντήσεις τους την Παρασκευή 12.11.2010 σε σχετική συνέντευξη που θα παραχωρήσουμε.


1. Ενεργειακή πολιτική. Σε ποιες πολιτικές θα προχωρήσει η Περιφέρεια που θα προβλέπουν την σταδιακή μας απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, στρεφόμενη σε δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και παράλληλης χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με γνώμονα πάντα τον απόλυτο σεβασμό στις Διεθνείς Συμβάσεις;

Παράλληλα πως τοποθετήστε στα σχέδια της Εγκατάστασης του Αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

2. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης Χρυσού;

3. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης ουρανίου;

4. Ποιες πολιτικές ενίσχυσης του τοπικού παραγωγικού ιστού θα εφαρμόσετε;

5. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της πιθανής εγκατάστασης Πυρηνικού εργοστασίου;

6. Ποιες είναι οι πολιτικές Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα ακολουθήσετε;

7. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Καύσης απορριμμάτων;

8. Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε τον δρόμο στην ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα των οικολογικών, καταναλωτικών και πολιτιστικών φορέων στις δράσεις διαβούλευσης της περιφέρειας, και την συμμετοχή τους στις επιτροπές της Περιφέρειας όπου δίνεται η δυνατότητα από τον Νόμο;

9. Θεωρείτε τις Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμπόδιο στο αναπτυξιακό μοντέλο που εσείς προτείνετε, όπως εκφράστηκε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, είτε ρητά είτε μέσω δράσεων σε προεκλογικά προγράμματα (τουριστικοί θύλακες-παραλιακή Εγνατία);

10. Με ποιο τρόπο είστε διατεθειμένοι να υπάρξει ενεργή εμπλοκή της Περιφέρειας σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενη με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με θέμα την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Βιώσιμης Ευημερίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...


Ο συνδυασμός «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ευχαριστεί όλους τους πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια να ακουστούν οι προτάσεις του που στοχεύουν στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ αυτού του τόπου και των ανθρώπων του.
Ο στόχος που έθεσε ο συνδυασμός να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενεργών μελών της κοινωνίας των πολιτών πέτυχε και αυτό φάνηκε τόσο από τη συμμετοχή του στις περιφερειακές εκλογές όσο και από το θετικό αποτέλεσμα που δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης στο περιφερειακό συμβούλιο.
Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας ενδυναμώνει τις προσπάθειες του συνδυασμού να παλέψει ώστε να δημιουργηθεί μια διαφορετική αντίληψη για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε και να βγούμε από τη σημερινή πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε.