Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο συνδυασμός “οικολογία- αλληλεγγύη” δημοσιεύει, όπως δεσμεύθηκε, τις απαντήσεις των δύο υποψηφίων περιφερειαρχών στις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου, στα 10 ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη του τόπου που τους θέσαμε. Εκθέτουμε τις απόψεις τους και αφήνουμε τις θέσεις τους στην κρίση όλων.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.ΓΙΑΝΝΚΙΔΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θρακης

Τα ερωτήματα αναφέρονται τόσο σε θέματα περιφερειακής όσο και σε θέματα γενικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει με βάση τις αρμοδιότητές της, τους πόρους και την πολιτική και διεκδικητική δυναμική της, σημαντικό ρόλο στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός άξονας του συνόλου του προγραμματικού πλαισίου που έχουμε παρουσιάσει είναι η αειφόρος ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ σημαντικά στοιχεία των προγραμματικών μας θέσεων είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της ΠΑΜ-Θ με νέο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό και με αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.

Οι απόψεις μας βασίζονται σε αυτές του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος για τη διάδοση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) και βεβαίως λαμβάνουν υπόψη τους τα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής, ώστε ταυτόχρονα να εκφράζουν το δυναμισμό του οικολογικού κινήματος, αλλά και να μπορούν να προωθηθούν μέσα στο εξελισσόμενο υπαρκτό πλαίσιο.

Βασική αρχή η οποία θα διέπει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα είναι η συνάφειά τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία πιστεύουμε ότι αποτελεί την σημαντικότερη προσέγγιση για την αναπτυξιακή προοπτική των περιφερειακών οικονομιών για την μείωση των εξαρτήσεών τους από τις μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και τη χάραξη εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών με προοπτική και σταθερότητα.

Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης θα βασιστεί σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και όραμα που θα βοηθήσει την περιφερειακή οικονομία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα διαρθρωτικά της προβλήματα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Βασικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας θα είναι ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που θα θεσπίζει την απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η ανάπτυξη της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών με την υποστήριξη της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα λαμβάνονται για την ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια θα αποτελούν προϊόν ενδελεχούς διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και με τους φορείς και τις οργανώσεις που τις εκπροσωπούν έτσι ώστε οι τελικές αποφάσεις να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και να τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η άμεση σύσταση και δραστηριοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη αποτελεί έργο πολλαπλών διαστάσεων.Σε κάθε περίπτωση η αποφάσεις για τον αγωγό πρέπει να είναι σύμφωνες με την θέληση των τοπικών κοινωνιών και αν χρειαστεί θα ζητήσουμε η άποψη της κοινωνίας να εκφραστεί μέσα από δημοψηφίσματα.. Ωστόσο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο δεν μπορεί να υποτιμηθούν .Αντίθετα πρέπει να αναδειχθούν ως συνδεδεμένα απόλυτα με το μοντέλο ανάπτυξης που τελικά προωθούμε.(οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν δημοσίως στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ροδόπης Εβρου από τον Νομάρχη Ροδόπης και υπ Περιφερειάρχη και έχουν καταγραφεί).

Υπό το πνεύμα αυτό, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιοενέργεια και θαλασσίων κυμάτων) αποτελεί εθνικής σημασίας έργο, διότι συμβάλλει στην απεξάρτηση της χώρας από τα παιχνίδια των ενεργειακών κολοσσών και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας με αειφόρο προοπτική. Αν μάλιστα συνδυαστεί με τη δημιουργία βιομηχανιών παραγωγής μέρους ή όλου του εξοπλισμού που απαιτεί και παράλληλα την προώθηση της έρευνας στα ιδρύματα που λειτουργούν στην περιφέρειά μας το όφελος για την τοπική και εθνική οικονομία θα είναι σημαντικό.

Είμαστε αντίθετη όσον αφορά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρυσού, ουρανίου και τύρφης στην περιφέρειά μας. Οι δραστηριότητες αυτές, εκτός του ότι αποφέρουν ελάχιστα κέρδη στην εθνική οικονομία, τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας είναι πρόσκαιρα και διαρκούν μέχρι την εξάντληση των κοιτασμάτων, ενώ αποφέρουν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και απαξίωση όσων δραστηριοτήτων δεν συνδέονται με αυτές.

Άλλωστε οι τοπικές κοινωνίες και τα αυτοδιοικητικά όργανα έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτά τα θέματα. Η ΝΑΡΕ διεξάγει εδώ και χρόνια αγώνα για την απαλλαγή από τη δυσοίωνη αυτή προοπτική για τη Θράκη, ενώ σημαντικές δράσεις έχουν αναπτυχθεί στην Καβάλα και στη Δράμα, όπως ενάντια στην εγκατάσταση εργοστασίου λιθάνθρακα και «δάσους» δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της Βάσοβας (Καβάλα).

Η διαχείριση των απορριμμάτων ασφαλώς αποτελεί πρώτης προτεραιότητας μέλημα και κορυφαίας σημασίας ζήτημα διότι ήδη η χώρα μας και οι περιφέρειές της έχουν υποστεί σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Η τεχνική καύσης τους, παρ’ όλες τις σημαντικές προόδους και βελτιώσεις που εμφανίζει τελευταίως, δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, διότι εξακολουθεί να παραμένει επικίνδυνη σε υψηλά επίπεδα. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εναλλακτικές διεργασίες οι οποίες είναι λιγότερο επικίνδυνες, συμβάλλουν στην δημιουργία θέσεων και βοηθούν στην ανάπτυξη σεβασμού προς το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η περιοχή μας διαθέτει εκτεταμένες προστατευόμενες περιοχές με σημαντικό περιβαλλοντικό απόθεμα. Θεωρούμε πως η προστασία και βελτίωση αυτών των περιοχών αλλά και η αξιοποίησή τους είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη με προοπτική συμβολής στην ανάπτυξή μας. Όλες οι δραστηριότητες της περιφέρειας θα αποφασίζονται με γνώμονα τις επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές που πρέπει να φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού γιατί αποτελούν προίκα που δανειστήκαμε από τις επερχόμενες γενεές. Στο πνεύμα αυτό η παραλιακή Εγνατία δεν χωρά. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με εναλλακτικό τουρισμό θα προωθείται και θα αναπτύσσεται περιφερειακά των ορίων των προστατευμένων περιοχών.

Άλλωστε τα υπάρχοντα οδικά δίκτυα έχουν συμβάλλει στην δραστική μείωση των αποστάσεων στην περιφέρεια ώστε να μην χρειάζεται άλλος οριζόντιος οδικός άξονας . Βέβαια αναγκαίο έργο για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της περιφέρειας είναι η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας.

Τέλος η προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ευημερίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορούν παρά να αποτελούν υποχρεώσεις κάθε σύγχρονης περιφερειακής διοίκησης ιδιαίτερα σήμερα που απειλούνται τόσο ο κοινωνικός ιστός όσο και το περιβάλλον υπό το βάρος της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την επίθεση από κέντρα που προσπαθούν να επωφεληθούν επενδύοντας στην ανέχεια και την απαξίωση θεσμών και κοινωνιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ.ΠΑΥΛΙΔΗ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ενεργειακή πολιτική. Σε ποιες πολιτικές θα προχωρήσει η Περιφέρεια που θα προβλέπουν την σταδιακή μας απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, στρεφόμενη σε δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και παράλληλης χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με γνώμονα πάντα τον απόλυτο σεβασμό στις Διεθνείς Συμβάσεις;

Παράλληλα πως τοποθετήστε στα σχέδια της Εγκατάστασης του Αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την κατανάλωση της ενέργειας και με φιλικές προς αυτό μορφές ενέργειας είναι απαραίτητη δράση για όλους. Η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντικατάσταση και περιορισμό των λαμπτήρων παντού, με περιορισμό των μετακινήσεων σε όλα τα σημεία, όσον αφορά στους υπαλλήλους ή την ενοποίηση των υπαλλήλων στο να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια, στην εγκατάσταση στα δημόσια κτίρια, φιλικών προς το περιβάλλον, πηγών ενέργειας και πάντα με απόλυτο σεβασμό προς τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Ως προς τον Αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη η θέση μας είναι ότι οποιαδήποτε κατασκευή πρέπει να είναι συμβατή με το περιβάλλον χωρίς καμία παραβίαση και αποδεκτή από την κοινωνία.

Για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα διαφωνούμε εξ’ αρχής.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης Χρυσού;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Στο θέμα της εκμετάλλευσης του χρυσού συμπορευόμαστε και ταυτιζόμαστε με τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης ουρανίου;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ίδια (με την προηγούμενη ερώτηση) είναι η θέση μας στο θέμα της εκμετάλλευσης του ουρανίου.

Ποιες πολιτικές ενίσχυσης του τοπικού παραγωγικού ιστού θα εφαρμόσετε;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η υστέρηση του τοπικού παραγωγικού ιστού οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους, ο πρώτος είναι η έλλειψη κινήτρων από πλευράς αποδοτικότητας του παραγωγικού ιστού, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα και η εκμετάλλευση του από τους μεσάζοντες σε υπερβολικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε την δημιουργία μια επιχείρησης προώθησης εξαγωγών με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, άμεσης διασύνδεσης των μεγάλων καταναλωτικών αλυσίδων, δια μέσου μεταποίησης, με ντόπια παραγωγή. Ξεκινάμε δηλαδή από την ζήτηση, τις τιμές και φτάνουν δια μέσου της μεταποίησης. Αναδεικνύουμε, πολλαπλασιάζουμε την ντόπια παραγωγή προς όφελος των αγροτών.

Όσον αφορά στον δευτερογενή τομέα είναι ένα σημαντικό σημείο, όπου η προσαρμογή θα έχει να κάνει πάλι με το δέσιμο των μεταποιητικών επιχειρήσεων με την περιοχή που θα ισχύει και για τους επενδυτικού νόμους.

Για τον τριτογενή τομέα, είναι ένα ζήτημα που είναι μεγάλο, για το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε στην συνέχεια.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της πιθανής εγκατάστασης Πυρηνικού εργοστασίου;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Είμαι απόλυτα αρνητικός.

1. Ποιες είναι οι πολιτικές Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα ακολουθήσετε;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Με σεβασμό στο περιβάλλον, με βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με μικρή κατά το δυνατόν επιβάρυνση των κοινωνιών . Το όποιο σύστημα θα πρέπει να είναι λειτουργικό, να έχει δυνατότητα να επιβιώσει, για να μην μείνουμε κάποια στιγμή στον αέρα ως σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Καύσης απορριμμάτων;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται ειδική προσέγγιση με πολύ μεγάλη προσοχή, όσον αφορά στο περιβάλλον. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός.

Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε τον δρόμο στην ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα των οικολογικών, καταναλωτικών και πολιτιστικών φορέων στις δράσεις διαβούλευσης της περιφέρειας, και την συμμετοχή τους στις επιτροπές της Περιφέρειας όπου δίνεται η δυνατότητα από τον Νόμο;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Βεβαίως, το έχω κάνει πράξη στο Νομό μου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ανοιχτή διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς ήταν για μας συνεχής πράξη.

Θεωρείτε τις Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμπόδιο στο αναπτυξιακό μοντέλο που εσείς προτείνετε, όπως εκφράστηκε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, είτε ρητά είτε μέσω δράσεων σε προεκλογικά προγράμματα (τουριστικοί θύλακες-παραλιακή Εγνατία);

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η άποψή μου είναι ότι οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να τύχουν αληθούς προστασίας, σεβαστής από τους πολίτες και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ισορροπίες, οι οποίες είναι πολλές φορές λεπτές. Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να θιγεί ότι είναι προστατεύσιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκεί όπου δεν υπάρχει καμιά απολύτως ζημιά για το περιβάλλον, μπορούμε να δημιουργήσουμε.

Με ποιο τρόπο είστε διατεθειμένοι να υπάρξει ενεργή εμπλοκή της Περιφέρειας σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενη με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με θέμα την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Βιώσιμης Ευημερίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Στο σημείο αυτό πρέπει να δεχθούμε προτάσεις, γιατί οτιδήποτε πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι σοβαρό, να έχει διάρκεια, να έχει αποτελέσματα για την κοινωνία.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Β΄ ΓΥΡΟΣ

Οι πολίτες που συγκροτούν τον περιφερειακό Συνδυασμό ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή στα κοινά και στην προκειμένη περίπτωση η συμμετοχή στις εκλογές, αποτελεί δείγμα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ των πολιτών.

Και το δηλώνουμε αυτό ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εκλογές (μη αντιπροσωπευτικός) και ανεξαρτήτως των διαφόρων μεθοδεύσεων που ακολουθούν πολλοί υποψήφιοι προκειμένου να επηρεάσουν ή να πιέσουν τους πολίτες. Σε τελική ανάλυση όλοι οι πολίτες θεωρούνται και πρέπει να θεωρούνται ώριμοι και ελεύθεροι να αποφασίσουν.

Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα διλλήματα. Υπάρχουν μόνο προφάσεις.
Αν δεν αποφασίσουμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν για μας.
Κρίνουμε λοιπόν ότι προκειμένου να ψηφίσουμε στις επαναληπτικές Περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα θέλαμε να μας απαντήσουν και οι δύο συνδυασμοί στα παρακάτω ερωτήματα και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα δημοσιοποιήσουμε τις απαντήσεις τους την Παρασκευή 12.11.2010 σε σχετική συνέντευξη που θα παραχωρήσουμε.


1. Ενεργειακή πολιτική. Σε ποιες πολιτικές θα προχωρήσει η Περιφέρεια που θα προβλέπουν την σταδιακή μας απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, στρεφόμενη σε δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και παράλληλης χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με γνώμονα πάντα τον απόλυτο σεβασμό στις Διεθνείς Συμβάσεις;

Παράλληλα πως τοποθετήστε στα σχέδια της Εγκατάστασης του Αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

2. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης Χρυσού;

3. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Εκμετάλλευσης ουρανίου;

4. Ποιες πολιτικές ενίσχυσης του τοπικού παραγωγικού ιστού θα εφαρμόσετε;

5. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της πιθανής εγκατάστασης Πυρηνικού εργοστασίου;

6. Ποιες είναι οι πολιτικές Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα ακολουθήσετε;

7. Πώς τοποθετήστε στο θέμα της Καύσης απορριμμάτων;

8. Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε τον δρόμο στην ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα των οικολογικών, καταναλωτικών και πολιτιστικών φορέων στις δράσεις διαβούλευσης της περιφέρειας, και την συμμετοχή τους στις επιτροπές της Περιφέρειας όπου δίνεται η δυνατότητα από τον Νόμο;

9. Θεωρείτε τις Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμπόδιο στο αναπτυξιακό μοντέλο που εσείς προτείνετε, όπως εκφράστηκε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, είτε ρητά είτε μέσω δράσεων σε προεκλογικά προγράμματα (τουριστικοί θύλακες-παραλιακή Εγνατία);

10. Με ποιο τρόπο είστε διατεθειμένοι να υπάρξει ενεργή εμπλοκή της Περιφέρειας σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενη με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με θέμα την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Βιώσιμης Ευημερίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...


Ο συνδυασμός «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ευχαριστεί όλους τους πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια να ακουστούν οι προτάσεις του που στοχεύουν στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ αυτού του τόπου και των ανθρώπων του.
Ο στόχος που έθεσε ο συνδυασμός να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενεργών μελών της κοινωνίας των πολιτών πέτυχε και αυτό φάνηκε τόσο από τη συμμετοχή του στις περιφερειακές εκλογές όσο και από το θετικό αποτέλεσμα που δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης στο περιφερειακό συμβούλιο.
Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας ενδυναμώνει τις προσπάθειες του συνδυασμού να παλέψει ώστε να δημιουργηθεί μια διαφορετική αντίληψη για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε και να βγούμε από τη σημερινή πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε.

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ


Βιογραφικό Ιωακείμ Βράβα

Γεννήθηκε στο Σουφλί το 1982, όπου και μεγάλωσε, λαμβάνοντας εκπαίδευση από αξιόλογους δασκάλους και καθηγητές, που τον μύησαν στις αρχές της περιβαλλοντικής αγωγής και της τοπικής έρευνας.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ συνέχισε τις σπουδές του, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ,στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Paris 1 Pantheon- Sorbonne.

Εργάσθηκε, ως ασκούμενος, στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, και στη Συνέλευση της Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Παρίσι, και στη συνέχεια ως ερευνητής και αρθρογράφος, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολήθηκε με την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία σε τοπικό επίπεδο, αλλά και κυρίως με τον χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με έμφαση σε θέματα άτυπης μάθησης, οικολογικού χαρακτήρα, καταπολέμησης του ρατσισμού, ανάδειξης της ελληνικής γλώσσας και ενεργότερης συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή.

Είναι μέλος του ΔΣ του συλλόγου νέων «Άλλαξε το- Οι Νέοι της Θράκης για την Ευρώπη», ενώ συμμετέχει στα παγκόσμια εθελοντικά δίκτυα NABUUR, RHIZ, Anna Lindh Foundation και nimociv.org, συμμετέχοντας μάλιστα στην Α’ Παγκόσμια Συνέλευση Νέων το 2010 ως συντάκτης του κειμένου προτάσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας και επενδύσεων.

Θεωρεί την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αξιοποίησης της γνώσης των νέων Εβριτών ως προϋποθέσεις για την ευημέρία όλων.

Προσπαθεί επίμονα να βρει αξιόπιστο πρόγραμμα ανακύκλωσης στη Θράκη, «πράσινο» στην Αλεξανδρούπολη, καράβι για τη Σαμοθράκη και να κατανοήσει γιατί μερικοί στον Έβρο θεωρούν τη γεωθερμία άστοχη, ενώ τον πετρελαιαγωγό ευεγερτικό .

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, καθώς και στοιχειώδη σέρβικα.

e-mail: ivravas@gmail.com

facebook: Ioakim Vravas

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Βιογραφικό Θανάση Μακρή

Ο Θανάσης Μακρής γεννήθηκε το 1966 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής από Πόντια μητέρα από το Φωτολίβος της Δράμας και πατέρα Σαμοθρακίτη, σιδηρουργό στο επάγγελμα.

Η οικογένειά του εγκαθίσταται στην Καβάλα το 1977.

Από τα μαθητικά του χρόνια συμμετέχει έντονα στα κοινωνικά ζητήματα της Καβάλας μέσα από την ίδρυση της Μαθητικής Πολιτιστικής Κίνησης και του μαθητικού Πανηγυριού, ενώ παράλληλα εκφράζει τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες μέσα από την συμμετοχή του σε μουσικά συγκροτήματα της εποχής και οργανώνουν με τον αδελφό του Παναγιώτη, το Ροκ Φεστιβάλ για αρκετά χρόνια με τη συμμετοχή πολλών μουσικών συγκροτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Ήταν παίκτης καλαθοσφαίρισης και προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του ΑΟ Καβάλας.

Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διέκοψε την αναβολή στρατού και αρνήθηκε δημόσια το 1987 την στράτευση για λόγους συνείδησης, ζητώντας την εκπλήρωση εναλλακτικής θητείας.

Εκλέχτηκε το 1988 μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕΕ.

Συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε φυλάκιση που προκάλεσε διεθνές κίνημα συμπαράστασης και πιέσεις από διεθνείς οργανισμούς (όπως την ΟΥΝΕΣΚΟ), οργανώσεις, κόμματα, συνδικάτα και απλούς πολίτες από όλο τον κόσμο. Στη φυλακή έλαβε χιλιάδες γράμματα, που σήμερα είναι μέρος του εκπαιδευτικού αρχείου της Διεθνούς Αμνηστίας.

Εργάστηκε στην Καβάλα σαν βιβλιοπώλης διατηρώντας μαζί με τον αδελφό του Παναγιώτη το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, το οποίο αποτέλεσε σημείο πληροφόρησης για την οικολογία, την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη αλλά και τα εναλλακτικά πολιτιστικά κινήματα.

Το διάστημα αυτό δραστηριοποιήθηκε στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ, συνέβαλε στη δημιουργία της Οικολογικής Κίνησης Καβάλας και της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, της Εθελοντικής Εργασίας Ελλάδας και στη συνέχεια της Εθελοντικής Εργασίας Θεσσαλονίκης.

Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και αρθρογράφησε σε πολλές εφημερίδες.

Σαν οικονομολόγος αλλά και εικαστικός καλλιτέχνης και μηχανικός παιχνιδιών, έζησε στους Λειψούς, τη Ζάκυνθο, το Βενεράτο Ηρακλείου Κρήτης, τη Λευκάδα, το Σιδηρόκαστρο και τη Θεσσαλονίκη.

Σαν καλλιτέχνης, με τις εκθέσεις του και με αφετηρία το έργο του έκάνε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Χορτιάτη, Γιαννιτσά, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Ζάκυνθο, Ηράκλειο Κρήτης, Λευκάδα, Χανιά, Αθήνα, Σαμοθράκη και Βλάστη.

Σαν μηχανικός εκπαιδευτικών παιχνιδιών έχει εκδώσει τα επιτραπέζια παιχνίδια του “Πουλιά της Σαμοθράκης” και “Σπλάς” για την εξοικονόμηση του νερού’.

Επίσης έχει σχεδιάσει και συντονίσει ομαδικά παιχνίδια και εργαστήρια για την οικολογία, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν συμμετάσχει παραπάνω από 7000 παιδιά σε όλη την χώρα.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και εργαστήρια.

Το 1992 συμμετείχε στην ειρηνευτική αποστολή στην Κροατία και Βοσνία ως επικεφαλής της Ελληνικής αποστολής.

Είναι μέλος των Οικολόγων Πράσινων.

Έχει τιμηθεί από τη Διεθνή Αμνηστία για τη δράση του .

Έχει επιπλέον κληθεί και μιλήσει στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Ολλανδικού κοινοβουλίου, καθώς επίσης έχει συναντηθεί και με την Υπουργό Ευρωπαϊκών θεμάτων του Βελγίου και το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών του Λουξεμβούργου.

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ενεργοί πολίτες από όλες τις γωνιές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

από τον Έβρο ως το Στρυμόνα, από το Μενοίκιο, το Φαλακρό και τη Λεκάνη, το Παγγαίο και κατά μήκος της οροσειράς της Ροδόπης ως το Σάος, από την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη ως τη Θάσο, τη Δράμα και το Νευροκόπι,

Πήραμε την πρωτοβουλία να συγκροτηθεί ένα οικολογικό ψηφοδέλτιο της κοινωνίας των πολιτών για να ακουστεί η φωνή των πράσινων ιδεών και οι προτάσεις για μια βιώσιμη διέξοδο από την κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και πολιτισμική κρίση που βιώνουμε τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, χώρας και πλανήτη.

Ζούμε σε έναν από τους τελευταίους παραδείσους φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, εξαιρετικά οικοσυστήματα που αποτελούν πλούσια παρακαταθήκη ευημερίας για εμάς και τις μελλοντικές γενιές μέσα από την προστασία του.

Αυτό τον τόπο τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας…

Επειδή στην περιβαλλοντική και κοινωνική χρεοκοπία δεν υπάρχουν δάνεια και πακέτα διάσωσης

Αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε μοντέλο, αλλάζουμε κι εμείς….

Για την Οικολογία Αλληλεγγύη, σεβασμός και ευημερία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σημαίνει :

* Γεωργία που εξασφαλίζει την υγεία του αγρότη και ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για όλους.
* Τοπική διασύνδεση και ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών που τονώνει την απασχόληση και την οικονομία του τόπου.
* Αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που έχει άμεση συνέπεια στην υγεία, την οικονομία και την ποιότητα της ζωής μας.
* Εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και ενεργειακή αυτάρκεια που στηρίζει την οικονομία του νοικοκυριού, του τόπου, της χώρας και αποτρέπει την κλιματική αλλαγή.
* Αλληλεγγύη των γενεών, αλληλεγγύη των πολιτισμών, αλληλεγγύη των πολιτών
* Πράσινη πολιτική, πράσινη οικονομία που δημιουργούν χιλιάδες πράσινες θέσεις εργασίας στην περιοχή.
* Κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
* Οικοτουρισμός, ήπιος, εναλλακτικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός τουρισμός με τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες να είναι σημαντικό μέρος του τουριστικού προϊόντος
* Ενεργοποίηση, δικτύωση, αυτοργάνωση των πολιτών
* Ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, των δικαιωμάτων.
* Βιωματική εκπαίδευση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ολοκληρωμένων ανθρώπων

Η Οικολογία Αλληλεγγύη χτίστηκε από ενεργούς πολίτες, που βιώνουν στην καθημερινότητά τους την οικολογία και την αλληλεγγύη ως στάση ζωής και η παρέμβαση τους στην πολιτική ζωή του τόπου, αποτελεί απλά ένα από τα μέσα να μοιραστούν αυτή την αγωνία τους με περισσότερους ανθρώπους και να αποκτήσουν περισσότερους συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια.

Δεν θέλουμε να είμαστε οι προφήτες που επαληθεύονται,

θέλουμε να αλλάξουμε τους καιρούς μας

Αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες και συνεργασίες τόσο στην κατεύθυνση της βιώσιμης ευημερίας όσο και σε επιμέρους στόχους που αλλάζουν την καθημερινή ζωή σε παρόντα χρόνο.

Αντιστεκόμαστε στην αναπτυξιακή λογική του καταναλωτισμού, του ατομικισμού και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων αλλά και στις επιμέρους “επενδυτικές” επιλογές και θεσμικές πρωτοβουλίες που απειλούν το παρόν μας και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας.

Η Οικολογία Αλληλεγγύη αναλαμβάνει την κοινωνική ευθύνη να μην σπαταλήσει τις περιφερειακές εκλογές σε δημοψηφισματικού χαρακτήρα διλήμματα σχετικά με το μνημόνιο και τον Καλλικράτη, αλλά να προτάξει την αυτοδιοικητική απάντηση στην χρεοκοπία του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου που αποτυπώνεται στο μνημόνιο,

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟ

Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού “Οικολογία – Αλληλεγγύη” για τον Έβρο.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι είναι:

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

Μακρής Αθανάσιος του Ανδρέα

Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Έβρου:

Βράβας Ιωακείμ του Σταματίου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας Έβρου:

Βαγενάς Αλέξανδρος- Φίλιππος του Χρήστου

Βιτσίνι Κατερίνα του Ενρίκο

Βουκουρεσλής Γεώργιος του Δημητρίου

Καμαριάς Δημήτριος του Ιωάννη

Κελίδης Ιωάννης του Δημητρίου

Κουγιουμτζόγλου Γεώργιος του Χαράλαμπου

Μαγειρούδης Χαράλαμπος του Χρήστου

Μακρής Παναγιώτης του Ανδρέα

Μάλλιος Ιωάννης του Αθανασίου

Μασκαλίδης Γεώργιος του Αναστασίου

Πασχαλίδης – Γεροστεργίου Ιάσων του Γεωργίου

Τσαγκαλίδου Μελανή του Πέτρου

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΤON EΒΡΟ

Διαρκές ναι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
Σταθερό όχι στον αγωγό πετρελαίου


Τους πράσινους προγραμματικούς άξονες για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξε κλιμάκιο των Οικολόγων Πράσινων, το οποίο πραγματοποίησε περιοδεία στο Νομό Έβρου, για να ενημερωθεί και να ανταλλάξει απόψεις για τα προβλήματα του νομού και των κατοίκων του.

Σε όλες τις επαφές, το κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν η Εκπρόσωπος Τύπου, Ελεάννα Ιωαννίδου, ο Υπεύθυνος Οργανωτικού Β. Ελλάδας, Θανάσης Μακρής, ο Συντονιστής Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου, Γιώργος Πασχαλίδης, και ο Συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Έβρου Γιάννης Μπουρκέλης, επανέλαβε την αντίθεση του κόμματος στην κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης.

Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκε με την Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Νανά Ζωίδου, και τις Δημοτικές Παρατάξεις «Κοινωνία των Πολιτών», «Πορεία στο Μέλλον» και «Πόλη και Πολίτες» και παρουσίασε τους προγραμματικούς άξονες του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα θέματα αλληλεγγύης στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, θέματα κινητικότητας και προσβασιμότητας των ΑμεΑ, των πεζών και των ποδηλατών, καθώς και το ζήτημα των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στην πόλη.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εξέφρασαν την επιθυμία τους όχι μόνο για εκλογικές συνεργασίες, αλλά για τη θεσμοθέτηση μίας διαρκούς συνεργασίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αλεξανδρούπολη, ενώ επισήμαναν την επιτακτική ανάγκη να δραστηριοποιηθεί δυναμικά η δημοτική αρχή στο ζήτημα της προάσπισης των ελεύθερων χώρων της πόλης που σήμερα πλήττονται από την εκτεταμένη εμπορική χρήση καταστημάτων εστίασης και αναψυχής.

Στην συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Οικολογικής Εταιρίας Έβρου, εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πορεία του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και συζητήθηκαν τα ζητήματα πρασίνου και ποιότητας ζωής στης πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Η αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ νομού Έβρου και ο πρόεδρος του παραρτήματος Νοτίου Έβρου, ενημέρωσαν το κλιμάκιο των Οικολόγων Πράσινων για τα προβλήματα κινητικότητας που αντιμετωπίζουν σε δρόμους, πεζοδρόμια και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το αν οι εξαγγελίες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματωθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, η Εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Ελεάννα Ιωαννίδου δήλωσε:

"Ενώ ο νομός Έβρου είναι εγκαταλειμμένος στη μοίρα του και τα προβλήματα γιγαντώνονται, η Πολιτεία, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, εστιάζει στην προώθησή του μεγαλεπήβολου εγχειρήματος του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Οι Οικολόγοι Πράσινοι υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα έργο που εκθέτει την περιοχή, αλλά και όλο το Αιγαίο, σε μεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους, ενώ η επιχειρηματολογία για οφέλη της τοπικής κοινωνίας έχει αποδειχθεί άνευ αντικειμένου. Διεκδικούμε για τους πολίτες του νομού ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και μία άλλη μορφή ανάπτυξης που σέβεται τον φυσικό πλούτο του τόπου και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Καλούμε τους πολίτες του Έβρου, να αγωνιστούν προς αυτή την κατεύθυνση και στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να υποστηρίξουν τις κινήσεις που υιοθετούν αυτή την πράσινη ατζέντα"

Η εκτελεστική γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Κυριακή 29 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Η Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία» με την συνεργασία των ΜΚΟ «Φίλοι του Ποδηλάτου» και «Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης» κατέθεσε αίτηση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Δράση ENT/TOU/10/611: Προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού. Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη βελτίωση της βιωσιμότητας και των επιδόσεων της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού ποδηλασίας.


Η ΜΚΟ Αντιγόνη θα συμμετέχει ως εθνικός εταίρος στην αίτηση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Βουλγαρίας για το Νότιο Ανατολικό τμήμα της Ποδηλατικής διαδρομής EUROVELO 13 – IRON CURTAIN TRAIL.

Στην πρόταση συμμετέχουν:
• Βουλγαρία: Ministry of Economy, Energy and Tourism,
• Ρουμανία: Romanian Cyclists Federation (RCF)
• Σλοβενία: Regional Development Agency – Mura
• Ουγγαρία: Cycling Hungary Alliance
• Βέλγιο: European Cyclists Federation


Την ελληνική συμμετοχή υποστηρίζουν:
• Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Τουρισμού
• Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Αθηνών
• Ποδηλατικός και Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας «Ρήσος»


H διαδρομή "Iron Curtain Trail" καλεί τους πολίτες να καταγράψουν μια διαδρομή που κάποτε χώριζε την Ευρώπη και τώρα αποτελεί μια πράσινη ζώνη φυσικής ομορφιάς για 6.800 χιλιόμετρα κατά μήκος της τροχιάς των συνόρων του πρώην «Σιδηρού Παραπετάσματος», από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, διασχίζοντας 20 χώρες και 14 μέλη της Ε.Ε., μια διαδρομή που συνδυάζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ιστορία και το βιώσιμο τουρισμό.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/index_en.htm
http://www.ironcurtaintrail.eu/en/index.htmlΉδη κατά μήκος της διαδρομής αυτής έχει δημιουργηθεί το οικολογικό δίκτυο «European Green Belt”, μια Πράσινη Ζώνη με σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η Πράσινη Ζώνη συνδέει εθνικά πάρκα, ανακηρυγμένες περιοχές αποθεμάτων βιόσφαιρας, διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές, καθώς και μη προστατευόμενες περιοχές κατά μήκος των συνόρων και υποστηρίζει πρωτοβουλίες περιφερειακής ανάπτυξης που θα βασίζονται στη διατήρηση της φύσης.
http://europeangreenbelt.org/indoor.html


Περισσότερες πληροφορίες :
Γιώργος Φαρφαράς - sporos2(at)gmail.com
6936 88.89.67

Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

H αποκατάσταση του ελλαδικού τόπου, ως πνευματικός, πολιτιστικός και οικολογικός προορισμός


ΠΑΙ 2010

Αιών Παις εστί Παίζων, πεσσεύων. Παιδός η Βασιληίη

22-27 Αυγούστου 2010 Σαμοθράκη

Σε ιερά σκεύη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλαιόπολης Σαμοθράκης είναι χαραγμένη η λέξη ΠΑΙ (παιδί).

Στην φτερωτή διάσταση της διαστημικής εποχής, όπου, σαν τα παιδιά παίζουμε με τα περιεχόμενα του πολιτισμού, όλων των εποχών, ο Παις είναι ο θεμέλιος λίθος, πίσω από τις διαφορετικότητες, που συνδέει τα σύγχρονα γεγονότα με την πνευματική τους αρχή.

Η Σαμοθράκη, πηγή έμπνευσης και νοητικός προορισμός για τους καλλιτέχνες, αποτελεί το κεντρικό σημείο των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΑΙ 2010», που διοργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.ΦΕ.), με στόχο την αποκατάσταση του ελλαδικού τόπου, ως πνευματικό, πολιτιστικό και οικολογικό προορισμό.

60 επιλεγμένοι καλλιτέχνες από 18 χώρες πρόσφεραν τα έργα τους για να δημιουργηθεί μία πινακοθήκη αφιερωμένη στον ΠΑΙ γι αυτόν τον σκοπό.

Στις 18 Μαϊου 2010 τα έργα φιλοξενήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αλεξ/πολης και στις 15 Ιουλίου στην Art Gallery.

Τα εγκαίνια της ολοκληρωμένης συλλογής θα πραγματοποιηθούν στις 22 Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης «Νικόλαος Φαρδύς».

Στη συνέχεια η συλλογή ΠΑΙ 2010 της ΕΠΟΦΕ θα ενταχθεί στη διεθνή έκθεση Athensart 2010 που επιμελούνται ο κ. Τάκης Αλεξίου και η CA4S που θα πραγματοποιηθεί 1-15 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για να επιστρέψει με τη λήξη της, στον Έβρο.

Την έκθεση, επιμελήθηκαν, η Πολυξένη Κασδά, εικαστικός ΙΑΑ UNESCO, η οποία εισηγήθηκε το σκεπτικό της πρότασης, η Dores Sacquegna, διευθύντρια και επιμελήτρια της Primo Piano Livingallery, Lecce, Ιταλίαs και ο Pierre Chirouze, πρόεδρος και επιμελητής της καλλιτεχνικής οργάνωσης K-Droz, Παρίσι.

Τη γενική διοργάνωση της δημιουργίας της συλλογής ΠΑΙ και των εκδηλώσεων έχει η Κατερίνα Κάλτσου, Γενική Γραμματέας της ΕΠΟΦΕ.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι:

Eozen Agopian (Ελλάδα), Τάκης Αλεξίου (Ελλάδα), Hakan Akcura (Στοκχόλμη), Giovanni Alfonsetti (Ιταλία), Κων/νος Αγγέλου (Ελλάδα), Mirek Antoniewicz (Πολωνία), Caterina Arcuri (Ιταλία) Marea Atkinson (Αυστραλία), Aleph Boys (Πουέρτο Ρίκο), Δήμητρα Μπουρουλίτη (Ελλάδα), Esther Burger (Ολλανδία), Mandra Cerrone (Ιταλία),
Marina Comandini Pazienza (Ιταλία), Daria Cornea (Romania), Giselle Diaz Campagna (Πουέρτο Ρίκο), Filli Cusenza (Ιταλία) Silvia De Gennaro (Ιταλία) Dellavilla (Γαλλία), Danilo De Mitri (Ιταλία), Giulio De Mitri (Ιταλία), Irene Domingez (Γαλλία), Alexis Duque (Κολομβία /Ν. Υόρκη), Mahnaz Dοustikhah (Γαλλία), Piero Ferroglia (Ιταλία), Fosca (Ιταλία), Marie-Pierre Legrand (Γαλλία), Cinzia Fresia (Ιταλία), Πολυξένη Κασδά (Ελλάδα), Hilda Kelekian (Λίβανος), Lena Kelekian (Λίβανος), Hagop Sulahian (Λίβανος), Αγγελική Κοροβέση (Ελλάδα), Barbara Lichtman (ΗΠΑ), Maria Luisa Imperiali (Ιταλία), Elisa Laraia (Ιταλία), Margherita Levo Rosenberg (Ιταλία), Pam Longobardi (ΗΠΑ), Dario Manco (Ιταλία), Andrea Mattiello (Ιταλία), JB Michaux (Γαλλία), Miron Milio (Κροατία), Κατερίνα Μουράτη (Ελλάδα), Juan Negroni (Πουέρτο Ρίκο), Αντώνης Παπαντωνίου / Vim Viva (Ελλάδα), Μαρία Πεσματζόγλου (Ελλάδα), Kevin Samiento Navarro (Κολομβία), Gio Sciello (Ιταλία), Angela Spoerl (Γερμανία), Δημήτρης Στρουντζάκης (Ελλάδα), Γιώργος Συράκης (Ελλάδα), Vera Tataro (Τσεχία), Dev Udaiyan (Ινδία), Masaki Yada (UΚ), Eva Vereeva (Λετονία), Virginia Videa (Ρουμανία), Marilena Vita (Ιταλία) Xene (Ελλάδα), Marjolein Wortmann (Γερμανία), Gheorghe Zaharia (Ρουμανία).

Παράλληλα με τους καλλιτέχνες, έργα των οποίων συνθέτουν τη συλλογή «ΠΑΙ», παιδιά αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, δημιούργησαν έργα με θέμα «Λελέκι, Λελέκι γύρνα πίσω», αφού η επιστροφή του πελαργού σε ένα οικοσύστημα αποτελεί δείκτη γονιμότητας και υγείας του.

Οι μικροί καλλιτέχνες είναι οι: Αχιλλέας Παπαντωνίου, Οδυσσέας Παπαντωνίου, Ζωζιάννα Παπαδά, Ιάσων Αγγέλου, Δώρα Ρήγα, Αντώνης -Παναγιώτης Λαμπέας και Ayshe-mira Yashin.

Οι ντόπιοι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα θα εκτίθενται σε επιλεγμένα σημεία της Χώρας είναι: Σταύρος Παυλίδης, Κώστας Τερζής, Μυρσίνη και Δήμητρα Κορδώνια, Νατάσα Μανωλίδου, Αθανασία Ζολώτα, Αικατερίνη Γιανατσή, Δρόσος Γκιντίδης, Εύα Γλήνια, Αναστασία Ζουρνατζή, Νίκος Αντωνιάδης, Ρωξάνη, Σοφρώνης Φραγκούδης, Ελευθεριάδης Αντώνης, Μιχαήλ –Άγγελος Κύροφ.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συναυλίες με παραδοσιακή και έθνικ μουσική, αναβίωση της θρακικής Τζαμάλας, μάθημα κίνησης και εκφραστικού χορού για παιδιά, εργαστήρι εικαστικής έκφρασης, συζήτηση πάνω στο θέμα «ΠΑΙ 2010 Αιών Παις εστί Παίζων, πεσσεύων. Παιδός η Βασιληίη».

Η κορύφωση των εκδηλώσεων γίνεται στις 24 Αυγούστου, τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου με την ομάδα κρουστών από την Κομοτηνή, στον Πύργο των Γκατελούτζι τη βιολονίστα Αγγελική Κασδά στο αρχαίο λιμάνι της Παλαιόπολης και μουσική παρέμβαση από το Γιάννη Βουλτσίδη στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής.

Η βραδιά κλείνει με τη διεθνή χορογράφο Αποστολία Παπαδαμάκη που θα παρουσιάσει ένα χορευτικό αυτοσχεδιαστικό δρώμενο με θέμα τον ΠΑΙ, συνοδεία μουσικής, στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, στον Αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης, με ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι εκδηλώσεις της Σαμοθράκης συνδιοργανώνονται με την Νομαρχία Έβρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Το τρένο του Πολιτισμού» και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης.

http://uraniasgardens.blogspot.com

Σάββατο 3 Ιουλίου 2010

«Τα τραίνα που φύγαν …»


Έκλεισε η μοναδική γραμμή του τραίνου στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι απλά και αιφνιδιαστικά. Χωρίς καμιά ουσιαστική κοινωνική αντίδραση. Κάποιες χλιαρές δηλώσεις των τοπικών αρχόντων απλά επιβεβαίωσαν την αδιαφορία και τη χρόνια πολιτική αφασία απέναντι στο διαφαινόμενο αργό θάνατο του ΟΣΕ και του σιδηροδρόμου.

Επίσημη αιτία ήταν οι μεγάλες ζημιές αρκετών επαρχιακών γραμμών, πρόβλημα που φυσικά αντιμετωπίζεται με τη γνωστή «ιατρική μέθοδο» του ΔΝΤ: «Πονάει πόδι, κόβει πόδι».

Στην εποχή λοιπόν της «πράσινης ανάπτυξης», καταργείται το πιο πράσινο μέσο μεταφοράς, ο σιδηρόδρομος, από μια «πράσινη» Κυβέρνηση που επικαλείται ως δικαιολογία τις επιταγές του περιβόητου μνημονίου. Το τραίνο που σε όλο τον κόσμο είναι το πιο ασφαλές, άνετο, φτηνό και φιλικό στο περιβάλλον μέσο μεταφοράς, το τραίνο που σε κάθε προηγμένο κράτος αποτελεί βασική αναπτυξιακή υποδομή, θεωρείται στη χώρα μας δημοσιονομικό βαρίδι και αντιαναπτυξιακό εμπόδιο. Άλλη μια πρωτοτυπία στη θλιβερή Ελλάδα του 21ου αιώνα.Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να αμφισβητήσει τα πλεονεκτήματα του τραίνου ;

· Είναι η πιο γρήγορη και ασφαλής λύση για τις αποστάσεις κάτω των 500 χιλιομέτρων. (Ένα υπερσύγχρονο τραίνο καλύπτει μια τέτοια διαδρομή σε δύο ώρες).

· Έχει τη μικρότερη συμμετοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε σχέση με τα άλλα μεταφορικά μέσα (ανά επιβάτη). Οι εκπομπές CO2 στα τρένα υψηλών ταχυτήτων είναι το 1/3 των εκπομπών των αυτοκινήτων ΙΧ και μόνο το 1/5 των εκπομπών του αεροπλάνου. (Είναι άξιον απορίας πως τελικά θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 στον τομέα των μεταφορών ..)

· Ο επιβάτης αισθάνεται άνεση και ευχαρίστηση, αποφεύγει το μποτιλιάρισμα, το θόρυβο, τα συχνά δυστυχήματα, την ταλαιπωρία των ελέγχων στα αεροδρόμια.

Ειδικά σήμερα που οι Έλληνες περνούν δύσκολες στιγμές και η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη το τραίνο θα μπορούσε να αποτελέσει μια οικονομική λύση μεταφοράς, ιδιαίτερα για τα χαμηλά εισοδήματα.

Ενώ λοιπόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο σιδηρόδρομος καλύπτει σημαντικό (διψήφιο) ποσοστό των μεταφορών, στην Ελλάδα είναι ο φτωχός συγγενής. Είμαστε τελευταίοι, αφού τα τραίνα μας μετά βίας καλύπτουν το 1,9 % !

Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολούθησαν πολιτική συρρίκνωσης του σιδηροδρόμου και οδήγησαν τον ΟΣΕ στο σημερινό του αδιέξοδο. Η ΝΔ μάλιστα «κατάφερε» να κατεβάσει από 3% σε 2% το φτωχό μερίδιο του ΟΣΕ στις μεταφορές. Παρόλα αυτά χύνει σήμερα κροκοδείλια δάκρυα για το κλείσιμο της γραμμής (βλ. ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Κοζάνης), χωρίς φυσικά να πείθει κανέναν.

Συνένοχοι σε αυτή την κατάντια είναι και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι κοινωνικοί φορείς. Για να έλθουμε στα καθ’ ημάς υπενθυμίζουμε ότι ουδέποτε διεκδικήθηκε σθεναρά η σιδηροδρομική Εγνατία, η σιδηροδρομική σύνδεση με Λάρισα κλπ. Αντίθετα περίσσεψαν οι φωνές για τους οδικούς άξονες ή για μη βιώσιμα αεροδρόμια. Όταν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο αποστάσεις σαν της Κοζάνης – Αθήνας καλύπτονται με τραίνο, εμείς ονειρευόμαστε βαριές και ασύμφορες αεροπορικές υποδομές ή και .. διεθνή αεροδρόμια, ώστε να φιλοξενούμε διοργανώσεις .. Φόρμουλα 1 ή οτιδήποτε άλλο μεγαλεπήβολο κατεβαίνει στα κεφάλια των τοπικών αρχόντων μας.

Σε μια τέτοια κοινωνία με «μηδενική σιδηροδρομική κουλτούρα» οποιοδήποτε σχέδιο συρρίκνωσης του ΟΣΕ θα περνούσε άνετα. Κανείς βέβαια δεν ισχυρίζεται ότι ο ΟΣΕ δεν ασθενεί βαρέως. Και η παραγωγικότητα είναι χαμηλή και ρουσφετολογικές προσλήψεις έγιναν και τα ελλείμματα μαζί με τα σπατάλες είναι μεγάλα. Αλλά πολλά από τα ελλείμματα οφείλονται σε μια συνειδητή πολιτική συρρίκνωσης του τραίνου και σκανδαλώδους ενίσχυσης των οδικών και αεροπορικών μεταφορών. Π.χ το 40% του σωρευτικού ελλείμματος του ΟΣΕ οφείλεται σε τόκους δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιώσουν τις υποδομές του τραίνου. Δηλαδή ο όποιος εκσυγχρονισμός του δικτύου επιβάρυνε οικονομικά τον ίδιο τον ΟΣΕ, ενώ η αντίστοιχη χρηματοδότηση των οδικών και αεροπορικών υποδομών δεν επιβάρυνε τις αεροπορικές εταιρείες, τα ΚΤΕΛ, κλπ, αλλά έγινε με κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το οξύμωρο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν αντιδρά στον ακρωτηριασμό του ΟΣΕ, είναι ότι πριν λίγα χρόνια χρηματοδότησε τη βελτίωση των σιδηροδρομικών γραμμών που σήμερα κλείνουν (!) και δέχτηκε το επιχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης ότι «έτσι μόνο οι γραμμές αυτές θα επιβιώσουν» (και όχι φυσικά θα .. αποβιώσουν). Σχετικές ερωτήσεις για το θέμα αυτό έχει καταθέσει ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος τόσο για τη γραμμή Φλώρινας – Κοζάνης όσο και για γραμμές της Πελοποννήσου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτάσσουμε το σιδηρόδρομο στις βασικές μας πολιτικές προτεραιότητες (εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, παραστάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών, Ευρωβουλή). Οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί αρμοδίως και δημοσίως Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται :

· Η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ σε συνεργασία με δημόσιο σιδηρόδρομο άλλης ευρωπαϊκής χώρας, που θα επιλεγεί με διαφανείς διαδικασίες.

· Η ανάδειξη του σιδηροδρόμου σε κορμό των χερσαίων μεταφορών για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, με αύξηση του μεταφορικού του έργου ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να μειωθεί το κόστος ανά «χιλιομετρικό επιβάτη».

· Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σε πλαίσια βιωσιμότητας

· Η επιδότηση των «άγονων δρομολογίων» με κριτήριο τον ορθολογικό σχεδιασμό των μεταφορών και την αλληλοσυμπλήρωση με τα άλλα μεταφορικά μέσα.

Τα αιτήματα των Οικολόγων Πράσινων για τη Δυτική Μακεδονία είναι επίσης γνωστά:

· Επαναλειτουργία της γραμμής Κοζάνη – Φλώρινα – Πλατύ

· Κατασκευή της γραμμής Κοζάνης – Καλαμπάκας (113 χλμ) μέσω της ολοκλήρωσης του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα που θα ενώσει τη Δυτική Μακεδονία με τη δυτική & κεντρική Ελλάδα. Η σύνδεση αυτή θα επιτρέπει να καλύπτεται η απόσταση Κοζάνη – Αθήνα σε 3 ώρες και 45 λεπτά. Η γραμμή αυτή είναι ενταγμένη στα έργα προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων και μπορεί να τύχει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

· Διερεύνηση επαναλειτουργίας των σιδηροδρομικών συνδέσεων βορείως της Φλώρινας (Μοναστήρι και Πόγραδετς)

Οι Οικολόγοι Πράσινοι της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία μας για την απαξίωση του σιδηροδρόμου και τη μείωση των δρομολογίων στην Περιφέρεια μας. Σήμερα εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για το κλείσιμο της γραμμής αλλά κυρίως για την εγκατάλειψη κάθε ιδέας ανάπτυξης και επέκτασης του τραίνου. Πιστεύουμε πως η κοινωνία και οι φορείς της περιοχής πρέπει να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Το δικαίωμα σε βιώσιμες, οικονομικές, φιλικές προς το περιβάλλον, μεταφορές. Ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να ενταχθεί σε κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό του τόπου μας

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ – ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ:
ΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Για μια ακόμα φορά τις τελευταίες μέρες:
• Άλλοι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον ποταμό Έβρο, προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.
• Στον Άγιο Παντελεήμονα, ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε μαγαζιά και σπίτια μεταναστών, βρίζοντας και βιαιοπραγώντας, με την αστυνομία παρούσα και αδρανή.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουμε την οδύνη μας για τους ανθρώπους που χάνονται πλάι μας, προσπαθώντας να ξεφύγουν άλλοτε από την απόλυτη φτώχεια κι άλλοτε από πολέμους και απάνθρωπα καθεστώτα στις πατρίδες τους. Εκφράζουμε επίσης την οδύνη μας για τις βιαιοπραγίες εναντίον μεταναστών που ζουν στις γειτονιές της Αθήνας και κινδυνεύουν από μισαλλόδοξες μειονότητες Ελλήνων, οι οποίοι μας προσβάλλουν, μας εκθέτουν και θέτουν σε κίνδυνο την ειρηνική συνύπαρξη όλων μας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι οι αρχές στα σύνορα πρέπει να σώζουν τις ζωές που κινδυνεύουν αντί να φροντίζουν για τη μείωση του αριθμού των παράτυπα εισερχομένων. Πολλοί από αυτούς είναι πρόσφυγες και η χώρα μας έχει διεθνή και εσωτερική νομική υποχρέωση να τους παρέχει ανθρώπινα κέντρα υποδοχής, ασφαλή πρόσβαση στις διαδικασίες απόκτησης πολιτικού ασύλου, στέγη, τροφή, περίθαλψη και άδεια εργασίας. Θυμίζουμε ότι μόλις λίγο πάνω από 1% είναι οι θετικές απαντήσεις στα αιτήματα χορήγησης ασύλου και επισημαίνουμε ότι όσο περισσότερο σκληραίνουν τα μέτρα στα σύνορα, τόσο πιο επικίνδυνους τρόπους θα εφευρίσκουν τα κυκλώματα των διακινητών και τόσο περισσότερες ζωές θα κινδυνεύουν.
Θεωρούμε, τέλος, χρήσιμο να υπογραμμίσουμε ότι μέχρι στιγμής οι αιτήσεις πολιτογράφησης αλλοδαπών περιορίζονται σε λίγες δεκάδες, ίσως λόγω του κινδύνου της γραφειοκρατίας και της απαξιωτικής συμπεριφοράς που ελλοχεύουν και αποθαρρύνουν όσους το δικαιούνται, ίσως επειδή ο δυτικός παράδεισος τελευταία δείχνει το οικονομικά, πολιτικά και ηθικά χρεοκοπημένο πρόσωπό του... Καταρρέει συνεπώς σαν χάρτινος πύργος η έτσι κι αλλιώς σαθρή και μισαλλόδοξη επιχειρηματολογία περί "δημογραφικής αλλοίωσης" των πολέμιων του νόμου 3838/2010 για την ελληνική ιθαγένεια και υποστηρικτών της ανώτερης ταυτότητας του έθνους και της ιδιαιτερότητας του ελληνικού αίματος.
Η φοβική αντιμετώπιση των μεταναστών και προσφύγων, σε επίπεδο κρατικής πολιτικής αλλά και κοινωνικών αντιλήψεων, οδηγεί μόνο σε άλματα προς τα πίσω για όλους μας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε ριζικά αντίθετοι σε μια τέτοια προοπτική.

Η Θεματική Ομάδα Δικαιωμάτων των Οικολόγων Πράσινων

Σάββατο 19 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΒΡΟ


Νεκρά ψάρια κολυμπούν στο ποτάμι Luda Yana Banska και για απόσταση 10 χλμ. ποταμός που καταλήγει στον ποταμό Εβρο/Maritsa κοντά στην πόλη Pazardzik. Μετά από βιομηχανικό ατύχημα στο συγκρότημα εξόρυξης και εμπλουτισμού Assarel Medet, δηλητηριώδεις χημικές ουσίες στον ποταμό έθεσαν σε συναγερμό τους πολίτες. Μετά τις βροχές το βράδυ της Τρίτης 15ης Ιουνίου και με τα χαντάκα και τις τάφρους να μην λειτουργούν αποτελεσματικά, βαρέα μέταλλα και όξινα νερά μεταφέρθηκαν στον ποταμό Asarelska και μετά στον ποταμό Banska Luda Jana.

Σύμφωνα με τις κινήσεις πολιτών για δύο δεκαετίες η εξόρυξη χαλκού δηλητηριάζει περιοδικά το ποτάμι, κι αυτο με τη σειρά του μολύνει τον ποταμό Εβρο

Επικίνδυνα ορυχεία στην νότια Βουλγαρία επηρεάζουν και την Ελλάδα
Σειρά γραπτών ερωτήσεων για σοβαρά προβλήματα ρύπανσης από ορυχεία στη Νότια Βουλγαρία και επικίνδυνα σχέδια για νέες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, έχει καταθέσει στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Οι πέντε ερωτήσεις διαμορφώθηκαν σε στενή συνεργασία με βουλγαρικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και πράσινα κινήματα. Τα θέματα των ερωτήσεων έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια για προστασία του ευρύτερου ορεινού όγκου της Ροδόπης αλλά και της λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου, που επηρεάζει σημαντικά τμήματα της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αφορούν:

* Το εγκαταλειμμένο ορυχείο χαλκού MOK Medet, από όπου διαρρέουν ρυπαντές προς το γειτονικό παραπόταμο του Έβρου.
* Τις συνεχείς διαρροές νιτρικών, ιόντων θείου και βαρέων μετάλλων στον παραπόταμο του Έβρου Topolniza από την τεχνητή λίμνη καθίζησης του χρυσωρυχείου Chelopech. Οι Καναδοί επενδυτές δεν παίρνουν μέτρα προστασίας και προτιμούν να πληρώνουν μηνιαίο συμβολικό πρόστιμο.
* Το σχεδιαζόμενο χρυσωρυχείο της ίδιας εταιρίας στο Ada Tepe της Ανατ. Ροδόπης σε περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, που προωθείται παρά την εκτεταμένη αντίθεση των κατοίκων της περιοχής. Η προβλεπόμενη χρήση κυανίου δημιουργεί ανυπολόγιστους κινδύνους για το γειτονικό ποταμό Άρδα και για τις τρεις χώρες που επηρεάζονται άμεσα από αυτόν.
* Το ανάλογο σχέδιο άλλης εταιρίας για χρυσωρυχείο ίδιας τεχνολογίας κοντά στο Κάρτζαλι, με ανάλογους κινδύνους για Άρδα και Έβρο.
* Το σοβαρό περιστατικό μόλυνσης με μόλυβδο του παραποτάμου Chepelarska στα τέλη του 2008 από ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένη διαρροή στην τεχνητή λίμνη καθίζησης του ορυχείου Gorubso-Luky, με περιστατικά νεκρών ψαριών.

Για το θέμα της επικίνδυνης κατεργασίας χρυσού με κυάνιο, οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαν καταθέσει στα τέλη του 2009 ερώτηση που ζητούσε από την Κομισιόν την ολική απαγόρευση της συγκεκριμένης επικίνδυνης διαδικασίας. Λίγο αργότερα, η Ουγγαρία, ακολουθώντας την Τσεχία και τη Γερμανία, απαγόρευσε επίσημα τη χρήση κυανίου στα χρυσωρυχεία.

Ως μόνος Πράσινος ευρωβουλευτής από τη ΝΑ Ευρώπη, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος εκφράζει στο ευρωκοινοβούλιο και τα πράσινα κινήματα μιας ευρύτατης περιοχής, από την Αλβανία μέχρι την Τουρκία και από τη Ρουμανία μέχρι την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταθέσει ερωτήσεις για θέματα που αφορούν την Κύπρο, την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

«Η Βόρεια Ελλάδα και η Νότια Βουλγαρία βρίσκονται στο στόχαστρο των ίδιων μεταλλευτικών συμφερόντων που θέλουν την περιοχή υποθηκευμένη στις τοξικές τους βόμβες», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Αγωνιζόμαστε μαζί με τους Βούλγαρους Πράσινους για ένα βιώσιμο μέλλον για τη χώρα τους και για όλα τα Βαλκάνια. Και από τις δύο πλευρές των συνόρων, υποστηρίζουμε δυναμικά τις τοπικές κοινωνίες που αντιστέκονται. Οι κερδοσκόποι, όπως και το περιβάλλον δε γνωρίζουν σύνορα και ο αγώνας των Πράσινων είναι κοινός».


Μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα των ερωτήσεων στους παρακάτω συνδέσμους:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-0349+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-0348+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-0347+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-0346+0+DOC+XML+V0//EN

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε., Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ Lebaycid
Πέμπτη, 10 Ιούνιος 2010 14:58 | Ευρωβουλή - Νέα

Απαγορευμένο στην υπόλοιπη Ευρώπη, «νόμιμο» στη χώρα μας
Συμπληρωματικές διευκρινήσεις ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος
Αναπάντητη παραμένει η επιστολή των ΟΠ προς την κ. Μπατζελή


Με επιπλέον στοιχεία που δείχνουν ότι η κατ' εξαίρεση έγκριση του φυτοφαρμάκου Lebaycid ήταν παράνομη, καθώς υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις όπως βιολογικά σκευάσματα αλλά και πυρεθρίνες, επανέρχεται με νέα ερώτησή του ο ευρωβουλευτής Μ. Τρεμόπουλος.

Ζητά να πληροφορηθεί τι ποσότητες του συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου εξακολουθούν να παραμένουν αποθηκευμένες σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποια θα είναι η τύχη τους για περαιτέρω χρήση ή καταστροφή τους και ποια εταιρία προβλέπεται να το αναλάβει.

Υπενθυμίζεται ότι το Lebaycid περιέχει τη δραστική ουσία fenthion, η οποία ανακλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόφαση 2004/140/ΕΚ και απαγορεύτηκε η διάθεσή της, καθώς δε θεωρείται ασφαλής για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, το επικίνδυνο φυτοφάρμακο συνεχίζει να κυκλοφορεί στη χώρα μας για μια τουλάχιστο μια πενταετία, καθώς το ελληνικό Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης εκμεταλλεύτηκε πρόβλεψη παράτασης χρήσης «μόνον για εφαρμογή δολώματος σε ελιές» έως το 2007 ενώ χορήγησε και κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης 120 ημερών του φυτοφαρμάκου Lebaycid για το 2008 και 2009, με επίκληση του άρθρου 8, παρ. 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ συνδυασμένου με τον ισχυρισμό ότι ο κίνδυνος για τις ελιές «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα». Σχετική επιστολή των Οικολόγων Πράσινων πριν ένα μήνα, που ζητούσε από την κ. Μπατζελή περισσότερα στοιχεία, παραμένει αναπάντητη.

Η αποκάλυψη ότι υπήρχαν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, τεκμηριώνει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έδωσαν ψεύτικα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των διακινητών ενός επικίνδυνου φυτοφαρμάκου.

Ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για πραγματικό έγκλημα κατά του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η προηγούμενη κυβέρνηση είπε ψέματα στην Ε.Ε., προκειμένου να επιβάλει στους αγρότες και τους καταναλωτές ένα απαγορευμένο, εξαιρετικά επικίνδυνο φυτοφάρμακο. Εντυπωσιακό είναι ότι ούτε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται διατεθειμένη να παράσχει διευκρινήσεις, παρά το γεγονός ότι ακόμη και βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ μέχρι πέρυσι εκδήλωναν την έντονη ανησυχία τους. Θέτουμε το θέμα στο ευρωκοινοβούλιο και περιμένουμε εξηγήσεις από την Ε.Ε. Χρειάζονται όμως έρευνες σε βάθος και στην Ελλάδα, ώστε να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια και να καταλογιστούν ευθύνες για το σκάνδαλο».Ακολουθεί η ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου, η προηγούμενη σχετική ερώτηση με την απάντηση του κ. Dalli εκ μέρους της Επιτροπής και η επιστολή των Οικολόγων Πράσινων προς την κ. Μπατζελή.

Θέμα: Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τη χρήση του απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού εντομοκτόνου Lebaycid στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια της Ε-1768/2010 ερώτησής μου, εκτιμώ ότι ορισμένα ζητήματα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Για την καταπολέμηση του δάκου υπάρχουν μέθοδοι βιολογικής γεωργίας που έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα από το ΥΑΑΤ(1) και θα έπρεπε να είχαν προτιμηθεί κατά προτεραιότητα. Επιπλέον το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων(2) διεξήγαγε πειραματικές εργασίες αποτελεσματικότητας πλήθους «Πυρεθρινών», ως εναλλακτικά υποκατάστατα των μαρτύρων οργανοφωσφορικών Lebaycid και Dimethoate τα έτη 2002, 2005 και 2008. Κατέχω ο ίδιος γραπτά τεκμήρια ότι υπήρξε πορισματική έκθεση από στέλεχος του ΥΑΑΤ από το Φεβρουάριο του 2005, στην οποία εμφανίζονται οι υπαρκτές εναλλακτικές φυτοπροστατευτικές πυρεθρίνες, ως υποκατάστατα του Lebaycid.

Θεωρούμε λοιπόν ότι στοιχειοθετείται μη νόμιμη χρήση του Lebaycid για τα έτη 2004-2009, δεδομένου ότι τόσο η παράταση χρήσης όσο και η κατ' εξαίρεση χρήση του στηρίχθηκε σε αβάσιμο ισχυρισμό ότι είναι «αναγκαίο λόγω απρόβλεπτου κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα»(3)

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Τέθηκαν υπόψη της από την αρμόδια ελληνική υπηρεσία οι συγκριτικές πειραματικές αξιολογήσεις των υποκατάστατων του Lebaycid; Ποίων ετών;

2. Ποια είναι η συμμετοχή της Ε.Ε. σε οικονομική βοήθεια από το 2000 μέχρι σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος «βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου», πώς διατίθεται η βοήθεια αυτή και ποιο είναι το μερίδιο της στις προαναφερόμενες πειραματικές εργασίες, 2002-2008;

3. Πώς δικαιολογούνται πειραματικές εργασίες του Ινστιτούτου Ελιάς το 2008 με μάρτυρα το Lebaycid, αφού η τελική παράτασης χρήσης του έληγε 31.12.2007;

4. Τι ποσότητες Lebaycid αποθηκεύονται ακόμα σε εγκαταστάσεις του ΥΑΑΤ; Ποια θα είναι η τύχη τους για περαιτέρω χρήση ή καταστροφή τους; Από ποια εταιρία;

5. Είναι αποδεκτή διοικητική πρακτική η κοινοποίηση από την Ελλάδα της έγκρισης του Lebaycid τον Ιούλιο για τα έτη 2008 και 2009, δηλαδή μετά τη χρήση του;


(1) Παγίδες (με φερομόνη ή άνευ) για μαζική παγίδευση του δάκου και σκευάσματα που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία (π.χ. spinosad). ΥΑΑΤ είναι το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(2) Υπ' αριθ. Πρωτ. 386/8-4-2010 απαντητική επιστολή του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών φυτών Χανίων σε αίτημα που υποβλήθηκε από τον ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπουλο.
(3) άρθρο 8 παρ. 4, οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

Θέμα: Χρήση απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού Lebaycid στην Ελλάδα

E-1768/10
(υποβλήθηκε στις 10 Μαρτίου 2010)
Το φυτοπροστατευτικό προϊόν Lebaycid περιέχει τη δραστική ουσία fenthion. Η συγκεκριμένη ουσία, με την απόφαση 2004/140/ΕΚ(1), δεν περιέχεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ(2) περί διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς δεν θεωρείται ασφαλής για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Η απόφαση 2004/140/ΕΚ προβλέπει ανάκληση των προϊόντων με fenthion, η οποία για την Ελλάδα, και μόνον για εφαρμογή δολώματος σε ελιές, παρατάθηκε το αργότερο έως 31-12-07(3).

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Ελλάδα με την υπ' αριθμ. 128569/11-5-09(4) απόφασή του χορήγησε για το έτος 2009 κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης 120 ημερών στην αγορά για το Lebaycid, ενώ παρόμοια απόφαση είχε εκδοθεί από το υπουργείο και κατά το έτος 2008 (αριθ. απόφ. 120035/24-6-08(5)).

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο χορήγησε κατ' εξαίρεση σειρά εγκρίσεων διάθεσης 120 ημερών του φυτοφαρμάκου Lebaycid για δύο συνεχόμενα έτη, επικαλούμενο το άρθρο 8, παρ. 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.
Μπορεί η κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης των 120 ημερών να εφαρμόζεται κατ' εξακολούθηση για πάνω από ένα έτος;
2.
Υπάρχουν αποτελεσματικά εναλλακτικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το Lebaycid;
3.
Επιβεβαίωσε τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ανθρώπων (τήρηση ανώτερων ορίων καταλοίπων - ΑΟΚ), των ζώων και του περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή του φυτοφαρμάκου το 2008 και 2009;
4.
Είναι ενήμερη η Επιτροπή για το αν η Ελλάδα σκοπεύει και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, να εγκρίνει διάθεση 120 ημερών ή για το αν υπάρχουν ακόμη αδιάθετα αποθέματα και πόσα;
(1) ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 32.
(2) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(3) Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό κράτος προέβη σε προμήθεια 200 000 λίτρων του φυτοφαρμάκου το 2006, λίγους μήνες πριν από την ημερομηνία οριστικής του ανάκλησης.
(4) http://www.minagric.gr/greek/data/LEBAYCIDE FENTHION 2009-YΑ.pdf
(5) http://www.minagric.gr/greek/data/LEBAYCID 50 EC-2008_8 4_ΥΑ_τελικό.pdf

16 Απριλίου 2010
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων(1), τα κράτη μέλη μπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να εγκρίνουν για περίοδο έως 120 ημερών τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά και τη χρήση τους σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Αυτό είναι εφικτό μόνο για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση και σε περίπτωση που ένα τέτοιο μέτρο είναι αναγκαίο λόγω απρόβλεπτου κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, στις 12 Ιουλίου 2008 και στις 2 Ιουλίου 2009, η Ελλάδα κοινοποίησε την έγκριση του Lebaycid, για 120 μέρες, στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων η οποία θεώρησε ότι η εν λόγω ενέργεια ήταν ενδεικνυόμενη.

2. Η προαναφερθείσα οδηγία προβλέπει ένα «διπλό» σύστημα βάσει του οποίου η απόφαση για τις δραστικές ουσίες λαμβάνεται σε ενωσιακό επίπεδο και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα είναι μια από τις απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο προτού τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό για την Επιτροπή να υποδείξει εναλλακτικές δραστικές ουσίες οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο.

3. Τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τη δραστική ουσία fenthion καθορίστηκαν στην οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης(2) συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4, πρέπει να βεβαιώνονται ότι η χρήση που εγκρίνεται συμφωνεί με το καθορισμένο ΑΟΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η χρήση των προϊόντων είναι ασφαλής για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

4. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τις προθέσεις της Ελλάδας για το 2010 ή αν η Ελλάδα έχει αχρησιμοποίητα αποθέματα.

(1) ΕΕ L 230 της 1.8.1991.

(2) ΕΕ L 350 της 14.12.1990.

Προς: Υπουργό Α.Α.Τ κ. Αικ. Μπατζελή
Κοιν: 1) Υφυπουργό Α.Α.Τ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη
2) Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Κανελλόπουλο
Αχαρνών 2 10164 Αθήνα
Τρίτη, 4-5-2010
Θέμα: «Χρήση του εντομοκτόνου Lebaycid»
Σχετ: Α.Π. 386/8-4-10 Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε το από 8-4-10 ανωτέρω σχετικό του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών φυτών Χανίων για την ενημέρωσή σας και με αφορμή τα όσα σε αυτό, σχετικά με τη χρήση τουLebaycid περιγράφονται, σας παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε:

1) το πόρισμα των πειραματικών συγκριτικών αξιολογήσεων αποτελεσματικότητας και επίδρασης στο περιβάλλον, ως δακοκτόνων υλικών, των εντομοκτόνων Lebaycid, Dimethoate και διαφόρων πυρεθρινών, του έτους 2002 και προγενέστερα όλων των επιστημονικών εργαστηρίων της χώρας που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας.

2) Τις εισηγητικές εκθέσεις της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου σας, για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων πειραματικών εργασιών για τα έτη 2005 και 2008, καθώς και τα αντίστοιχα πορίσματα αποτελεσματικότητας και επίδρασης στο περιβάλλον.

Επίσης παρακαλούμε, όπως μας γνωρίσετε το κόστος σε χρήμα και ανθρωποώρες για τις παραπάνω πειραματικές εργασίες ξεχωριστά για κάθε έτος, όπως αναφέρεται στο σχετικό συνημμένο, για τα έτη 2002, 2005, 2008 καθώς και τυχόν άλλων επιστημονικών εργαστηρίων της χώρας.

Επιπλέον ζητάμε να μας χορηγήσετε τις εισηγητικές εκθέσεις του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α) του έτους 2003-2004 για την αιτιολόγηση του αιτήματος παράτασης χρήσης του Lebaycid μέχρι και το 2007 και
β) του έτους 2008 και 2009 (και τυχόν του 2010) για την αξιολόγηση του αιτήματος του Υπουργείου σας για την κατ΄εξαίρεση χρήση του ίδιου εντομοκτόνου.
Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

Εβρος 2030: Ένας νομός πρότυπο. Είναι εφικτό;

Οι φωνές που, για λόγους στρατηγικής, έκρουαν τον κώδωνα για τον πετρελαιαγωγό φαίνεται να δικαιώνονται. Υπάρχει ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης για τον Έβρο;
Του Βράβα Ιωακείμ, ivravas@gmail.com

Λίγοι θυμούνται τις γενικόλογες εξαγγελίες του σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης για την περιοχή με την κωδική ονομασία «Έβρος 2010». Βρισκόμαστε στον Έβρο, το 2010, και λίγα έχουν γίνει προς την άρδην βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σύνολο του Νομού.

Αντ’αυτού, οι περισσότεροι συνέδεσαν μοιρολατρικά (;) το μέλλον του τόπου με το πιθανολογούμενο έργο της διέλευσης ενός πετρελαιαγωγού. Και τώρα, που η παρωχημένη επιλογή εθνικής σημασίας με όρους του 1970 φαίνεται να ολοκληρώνει τον κύκλο της, και να επιβεβαιώνει τις φωνές που δεν αποκύρησσαν το έργο περιβαλλοντικά μόνο, αλλά και (κυρίως) στρατηγικά, καθώς άφηνε την περιοχή έρμαιο των ρωσικών παιγνίων επιρροής, μένουν με το στόμα ορθάνοιχτο. Μιλούν για καθυστερήσεις που μας έβγαλαν έξω από το παιχνίδι, αντί να συλλογισθούν ποιες είναι οι ουσιαστικές καθυστερήσεις που μας βγάζουν έξω από κάθε παιχνίδι.

Η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βενεζουέλα έχουν στρατηγική δύναμη επειδή εκμετταλεύονται το στρατηγικό απόλυτό τους πλεονέκτημα: τις πηγές υδρογονανθράκων. Ομοίως, όπως και οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται το απόλυτο πλεονέκτημα τους που είναι η στρατιωτική υπεροχή, όπως και η Τουρκία προσπαθεί να εκμετταλευθεί το απόλυτο πλεονέκτημα της χώρας μετάβασης, τόσο σε επίπεδο μεταφορών όσο και πολιτισμού. ¨Οπως πράτταμε και εμείς ως Έλληνες ποντάροντας στην ανάπτυξη της ναυτιλίας.

Στην εποχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεν είναι καινοτόμος ούτε ρηξικέλευθη η πρόταση για πλήρη απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Μόνο που λίγοι το έχουν συνειδητοποιήσει και ακόμη λιγότεροι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει απεγνωσμένα οικονομικούς τρόπους μεταφοράς ηλιακής ενέργειας από τη Σαχάρα, όταν η Γερμανία έχει γεμίσει τη χώρα με φωτοβολταϊκά, όταν η Δανία καμαρώνει για το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί στον κόσμο, μήπως είμαστε οι τυφλοί που δεν αναγνωρίζουμε τον πλούτο μας και επιμένουμε να επενδύουμε όνειρα στο πετρέλαιο;

Σίγουρα ο Έβρος δεν είναι η περιοχή της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Σίγουρα όμως διαθέτει ασύγκριτα περισσότερη από το νησί Σάμσο της Δανίας. Και , σύμφωνα με πρόσφατας μελέτες, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαθέτει την κατάλληλη εκείνη περιοχή στην Ελλάδα για την ανάπτυξη μεγάλου θαλάσσιου αιολικού πάρκου. Διαθέτει και ρεύματα γεωθερμικής αξίας, που κάποιοι στο παρελθόν αφόρισαν, μετανιώνοντας στη συνέχεια γι αυτό.

Επίσης, διαθέτει και δύο εξαιρετικού κάλλους και σημασίας περιοχές NATURA 2000 που άμεσα τον καθιστούν περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και μια δυναμική ώθηση στη γερωργία και την κτηνοτροφία που ανέκαθεν αποτελούσαν πυλώνες της οικονομίας της περιοχής, μέσα από μια στοχευμένη στροφή προς νέες καλλιέργειες, μη υδροβόρες, αλλά και την παραγωγή με βιολογικές μεθόδους των αγαθών ευρείας κατανάλωσης.

Μια σειρά από απλές ενέργειες που εμπεριέχουν υψηλό ποσοστό πολιτικής βούλησης και προσωπικής δέσμευσης προς ένα διαφορετικό, κερδοφόρο και αποδοτικό με κοινωνικούς και οικονομικούς όρους πρότυπο ανάπτυξης, ένα μοντέλο ανάπτυξης έντασης εργασίας, γνώσης και κοινωνικής υπεθυνότητας, θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

1. Ίδρυση Ινστιτούτου Ανάπτυξης Έβρου, με στόχο την αφιλοκερδή εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη της περιοχής και υπεύθυνο για την πιλοτική εφαρμογή τους και την παραγωγική αξιοποίηση των νέων επιστημόνων του Νομού

2. Στοχοθέτηση της απεξάρτησης από το πετρέλαιο μέχρι το 2030, και τον υπερκερασμό του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή του 20% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020

3. Σύσταση Συμβουλίου Οργανικής Καλλιέργειας Έβρου, αρμόδιου να προωθεί, να ελέγχει και να πιστοποιεί την καλλιέργεια βιολογικών και μεταποίηση των προϊόντων

4. Σϋσταση Συμβουλίου της Κοινωνίας των Πολιτών, κατά το πρότυπο της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, με γνωμοδοτικό και ελεγκτικό ρόλο στις αναπτυξιακές αποφάσεις της περιοχής

5. Ρήτρα διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας από τις επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ

6. Διασφάλιση πόρων για την οικονομική, οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη των νέων πρωτοβουλιών μέσα από την ενεργό συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα

7. Πιλοτική εφαρμογή των σχεδίων στα όρια των νέων Δήμων Σουφλίου και Σαμοθράκης, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας των περιοχών (συνδυασμός ορεινών και πεδινών περιοχών, ζώνης NATURA και γεωθερμίας, καθώς και παραδοσιακό προϊόν-κατατεθέν για το Σουφλί, νησιωτικός χαρακτήρας και μικρός πληθυσμός για τη Σαμοθράκη)Ίσως τα σχέδια αυτά φαντάζουν μη ρεαλιστικά για πολλούς. Αλλά φανταζόσασταν ποτέ ότι τα Τρίκαλα θα ήταν η πρώτη ηλεκτρονική πόλη στην Ελλάδα; Κάποιος το φαντάστηκε και το πραγματοποίησε! Φανταζόσασταν ότι ένα παρηκμασμένο χωριό του Πηλίου θα είχε μηδενική ανεργία και θα προβαλλόταν ως πρότυπο ανάπτυξης και ποιότητα ζωής; Κάποιος το φαντάστηκε και το πραγματοποίησε!

Η υπανάπτυξη δεν είναι μονόδρομος. Αρκεί να υπάρχει φαντασία, όρεξη για δουλειά και πάνω από όλα, γνώση. Ένας νομός ενεργειακά αυτάρκης, με ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που θα στηρίζει και θα στηρίζεται στην τοπική αγορά, στους ντόπιους παργωγούς και επιχειρηματίες είναι εφικτός.

Μπορούμε να βάλουμε στόχο ώστε σταδιακά μέχρι το 2030, ο Έβρος θα σταθεί πρότυπο ανάπτυξης και εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου, μπορούμε και πρέπει να το απαιτήσουμε από τους υποψηφίους.

Τα εργαλεία και οι μέθοδοι του παρελθόντος ανήκουν στο παρελθόν. Μπορούμε να δουλέψουμε με τα εργαλεία και τις μεθόδους του μέλλοντος, ώστε να αποκτήσουμε θέση ισχύος στην περιφερειακή σκηνή, να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο οικονομικής και πολιτιστικής διαβίωσης και να συμβάλλουμε στο αύριο όχι με όρους ελάχιστης ζημίας και ήσσονος προσπάθειας, αλλά μεγιστοποίησης οφελών και αειφόρου ανάπτυξης.
--
Ιωακείμ ΒΡΑΒΑΣ
Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Μαζική δημόσια δήλωση άρνησης στράτευσης

Ο στρατός θα χάσει κι εμάς!
Μάιος 2010Ας το πούμε απλά. Δε γουστάρουμε να πάμε φαντάροι. Δε θέλουμε το στρατό ούτε για εμάς, ούτε για κανέναν. Μας απωθεί ένας μηχανισμός εξουσίας, ιεραρχίας, απόλυτης πειθαρχίας, παραλογισμού, ισοπέδωσης της προσωπικότητας, της διαφορετικότητας, της ιδιαιτερότητας. Ένας μηχανισμός που υπάρχει για να ασκεί βία προς τρίτους, αλλά και στους ίδιους τους “μετέχοντες” σε αυτόν.

Γνωρίζουμε τι ρόλο έχουν παίξει οι στρατοί ως σφαγείς της ιστορίας, κατακτητές, δυνάμεις κατοχής ή εσχάτως “ειρηνευτικές δυνάμεις” και “ανθρωπιστικές αποστολές”. Ξέρουμε και τα παράσημα του “δικού μας” εθνικού στρατού. Το ρόλο του στις δικτατορίες τόσο τις προπολεμικές όσο και κυρίως της επταετίας. Τις διεθνείς του αποστολές στην Ουκρανία, στην Κορέα, στη Βοσνία, το Κόσοβο, το Αφγανιστάν.

Αν υπάρχει κάποιο νόημα στη λέξη πατρίδα σίγουρα για εμάς δεν είναι το μίσος για το γείτονα Τούρκο, Μακεδόνισσα, Αλβανό κτλ. εργαζόμενο, μαθήτρια, φοιτητή που αναγκάζεται να καταπίνει τις αντίστοιχες αηδίες περί εθνικού συμφέροντος που μας ταΐζει και η εγχώρια άρχουσα τάξη και η στρατοκρατική κάστα (ευτυχώς αδύναμη και σε απαξίωση όσο ποτέ σε αυτή τη χώρα). Μας είναι ξεκάθαρο πως το μέτωπο σύγκρουσης που διαλέγουμε είναι ενάντια στο αφεντικό μας, στο λαμόγιο πολιτικό που μας κυβερνά, τους κεφαλαιοκράτες του τόπου που μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, έναντια στον κάθε τύπου φασίστα της διπλανής πόρτας και όχι εναντίον των απέναντι (που η αμαρτία τους είναι απλά ότι γεννήθηκαν απέναντι).

Μας εξοργίζουν οι στρατιωτικές δαπάνες. Έχουμε δέκα χρόνια που τελειώσαμε το σχολείο, πολύ λίγα που βγάλαμε την όποια κάποια σχολή μας, μόλις (άλλα ήδη) 2-3 τουλάχιστον που μπήκαμε στην εργασία. Δεν προλάβαμε να ξεχάσουμε τις ελλείψεις στα προηγούμενα χρόνια σε δασκάλους, σε υποδομή, σε βιβλία και γενικά σε δυνατότητες. Κι έχουμε ήδη νιώσει στο πετσί μας την τρομοκρατία του βασικού μισθού, την αγωνία αν θα μας κολλήσουν ένσημα ή όχι, αφού (λέμε τώρα) μετά από πολύ κόπο γλιτώσαμε από την αγωνία αν θα έχουμε δουλειά. Την ίδια στιγμή τα αεροπλάνα του στρατού ψηλότερα και περισσότερα πετούν, οι φρεγάτες μακρύτερα πλέουν. Κανένας μπαμπούλας για εχθρούς του έθνους δεν μας πείθει για την ανάγκη αυτών των εξοπλισμών, και σίγουρα το δόγμα “για να έχεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο” είναι από τα πιο άρρωστα που σκέφτηκε ποτέ ανθρώπου νους.

Μας κάθεται στο σβέρκο κι ο κοινωνικός ρόλος του στρατού. Ένα ακόμα κεφάλαιο στη γραμμικότητα της ζωής μας. Ένας χρόνος έξω από τον κόσμο, μακριά από όσα αγαπούμε, από όσα κάνουμε, από τους αγώνες μας. Κι αυτό γιατί «οι εμπειρίες από το στρατό είναι αξεπέραστες», «το κλίμα φανταστικό» (σχεδόν θλίψη προκαλούν αυτές οι ατάκες) και κυρίως γιατί θα γίνουμε (επιτέλους) άντρες. Ε, όχι, αν η αντροσύνη είναι αυτό που είστε, κρατήστε την για τον εαυτό σας, ας παραμείνουμε παιδιά, ας μπορούμε να αγγίξουμε και τη θηλυκή (ή όποια άλλη) πλευρά μας.

Τι νόημα έχει αν δε βγεις να το φωνάξεις;

Αισθανόμαστε αλληλέγγυοι με καθέναν που αρνείται την ένταξη στο στρατιωτικό μηχανισμό, που αμφισβητεί δια της απουσίας του ή της πάσης φύσεως διαφορετικής – εναλλακτικής στάσης του την υποχρεωτική στράτευση. Με αυτούς που βγάζουν τη γλώσσα και πηδούν από τη βάρκα ή διαλέγουν άλλο καράβι. Απλά δεν είναι αυτό που μας ταιριάζει, αυτό που (μετά από πολλή σκέψη και κουβέντα) διαλέγουμε. Θαρρούμε πως είναι πια ώριμος ο καιρός να βγούμε και να αρνηθούμε τη στράτευση πολιτικά, δημόσια και ωραία. Πως χρειάζεται να σπάσει η σιωπή γύρω από το θέμα, να δημιουργηθεί ένα ρήγμα στο πλέγμα της βεβαιότητας πως “έτσι έχουν τα πράγματα” και της αφωνίας των σκέψεων ότι δεν είναι μόνο έτσι. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα για κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης (σκεπτόμενοι διαρκώς την κατάργηση του στρατού ως τέτοιου), αρνούμενοι μαζί με αυτήν κάθε δικαίωμα του στρατού και του κράτους να μας την επιβάλλουν. Να κάνουμε σαφές και αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμά μας στην συνειδητή και “στρατευμένη” προσφορά του χρόνου, της διάθεσης, της γνώσης και της κάθε ικανότητάς μας στις κοινωνικές δράσεις και τα κοινωνικά πεδία που ιεραρχούμε υψηλότερα και στα οποίες γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε υδροκέφαλο μηχανισμό πως μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο.

Χαιρόμαστε και γεμίζουμε δύναμη από τη συνάντησή μας και την αβίαστη απόφαση της συμπόρευσής μας. Βρεθήκαμε και ενώνουμε διαθέσεις και δυνάμεις για να κινηθούμε όχι, όπως θα μας προτιμούσαν, κατά μονάδες χαμένες στην επικαιρότητα και το χάος των γεγονότων, αλλά ως συλλογικότητες, μικρές ή μεγαλύτερες με αλληλεγγύη και αμοιβαία εμπιστοσύνη με λόγο επιθετικό και ξεκάθαρο.

Στις σειρές του Μαΐου και του Αυγούστου του 2010, κάποιοι ούτε θα παρουσιαστούμε, ούτε θα κρυφτούμε. Θα φορέσουμε καλοκαιρινά κι όχι παραλλαγή, θα κάνουμε κάμπινγκ κι όχι στρατόπεδο. Γνωρίζοντας τις ενδεχόμενες συνέπειες και αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες της επιλογής μας, θα αρνηθούμε το στρατιωτικό μας πεπρωμένο, διατηρώντας ακέραιη την πολιτική και κοινωνική μας υπόσταση.Μάιος 2010

Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Γιάννενα-Κόρινθος,

* Παναγιώτης Σιαβελής
* Άγγελος Νικολόπουλος
* Μόρις Ζαφειριάδης
* Δημήτρης Σωτηρίου
* Μενέλαος Εξίογλου
* Ευάγγελος Ζώης
* Σταύρος Κεφάλας


url: http://antirrisies.gr/node/845Υ.Γ. Διαβάστε και τις συμπληρωματικές δημόσιες δηλώσεις άρνησης στράτευσης του Άγγελου Νικολόπουλου: http://antirrisies.gr/node/853, και του Παναγιώτη Σιαβελή http://antirrisies.gr/node/848

Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

Οι επιπτώσεις του Πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη στην Θράκη και το Αιγαίο

Σας καλούμε σε Συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί την Δευτέρα 17 Μαΐου και ώρα 11:00 με 13:00 το μεσημέρι στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας στην οδό Καλλιδρομίου 30 και Ζωοδόχου Πηγής στα Εξάρχεια με θέμα:
«Οι επιπτώσεις του Πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη στην Θράκη και το Αιγαίο (εθνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές)».
Η Συνέντευξη Τύπου θα δοθεί με αφορμή την ημερίδα που θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αθηνών στο Ζάππειο Μέγαρο, επί της οδού Λ. Αμαλίας 8 στις 16:30 το απόγευμα.

Εισηγητές Ημερίδας
1)- Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Χημικός Μηχανικός – Υγιεινολόγος
«Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη - Η κατάρρευση ενός μύθου»
2)- Ιωάννης Τέντες
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας στο τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
«Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»
3)- Θεόδωρος Τσιμπίδης
Δ/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», Συνεργάτης Τμ.Θαλάσσιας Βιολογίας Παν/μίου Essex.
«Το Αιγαίο στα πλαίσια της μαύρης Ανάπτυξης»
4)- Μιχαήλ Δεκλερής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.
«Γιατί ο αγωγός πετρελαίου θα σημάνει το θάνατο του Αιγαίου»

Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Φορέων και Κομμάτων
Συζήτηση, Ερωτήσεις, Παρεμβάσεις Φορέων - Πολιτών
Θα κατατεθούν προτάσεις που θεωρούμε ότι θα ευαισθητοποιήσουν όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την άποψή τους, και στοιχεία που θα προκαλέσουν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.
Στην ημερίδα θα συμμετέχει αντιπροσωπεία ακτιβιστών από Οικολογικές Οργανώσεις της Βουλγαρίας.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
Οικολογική Εταιρία Εβρου (Ο.Ε.Ε.)
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων ( ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο)
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών «Αρχιπέλαγος»
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου


Τηλέφωνα επικοινωνίας:
1) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ : 6974215440 (Χ.Λαζόπουλος), 6946280471(Κ.Παπαδοπούλου) , 6973535309 (Σ.Ανδριόπουλος)
2) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ: 2103823850 (Δ.Ερρίκου)
3) ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο: 6933370458 (Γ.Τσέκος)

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Όχι στο κυάνιο από το Ευρωκοινοβούλιο

Μεγάλη επιτυχία θεωρείται από τους Οικολόγους Πράσινους η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανίου.

Μετά από μια πρωτοβουλία Ούγγρων Ευρωβουλευτών, οι οποίοι με νωπή την εμπειρία από τις επιπτώσεις που είχε στη χώρα τους το ατύχημα της Μπάϊα Μάρε, που συνέβη το 2000 στη γειτονική Ρουμανία, συνεργάστηκαν αρχικά με τον Μιχάλη Τρεμόπουλο εκ μέρους του Ευρωπαίων Πράσινων και εν συνεχεία όλοι μαζί κατάφεραν να πείσουν Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες του ευρωκοινοβουλίου για την πρόταση κοινού ψηφίσματος. Έτσι, έγινε εφικτή στις 5 Μαϊου 2010 η υπερψήφιση μιας ιστορικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Κομισιόν την πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση ψηφίσματος έγινε δεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία του σώματος, με 488 ψήφους υπέρ, 48 κατά και 57 αποχες. Το Ευρωκοινοβούλιο διαπιστώνει την ανεπάρκεια της υπάρχουσας νομοθεσίας να προστατεύσει αποτελεσματικά το περιβάλλον και τη δημοσια υγεία και ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την προστασία των υδάτινων πόρων μας από τη ρύπανση με κυανίδια από μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά ότι «η εργασία πολλών εβδομάδων για το συγκεκριμένο ζήτημα τελικά έπιασε τόπο. Έχουμε πλέον μια σαφή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενάντια στη χρήση κυανίου στις μεταλλευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Αυτό έχει τεράστια σημασία για τη χώρα μας όπου προωθούνται τρία προγράμματα μεταλλουργίας χρυσού με κυάνιο, σε Χαλκιδική, Ροδόπη και Έβρο, αλλά απειλείται και από αντίστοιχα προγράμματα στη γειτονική Βουλγαρία. Επίσης, αποτελεί ένδειξη για το τι μπορούμε να καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια περίοδο που η Ευρώπη και η Ελλάδα βάλλεται από έναν ανελέητο οικονομικό πόλεμο. Εμείς πιστεύουμε ότι μια άλλη Ελλάδα, μέσα σε μια άλλη Ευρώπη, είναι εφικτή και για μια τέτοια Ευρώπη κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλληλεγγύης θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τους πολίτες και τις οργανώσεις που εδώ και χρόνια προσπαθούσαν να αναδείξουν τους κινδύνους της χρήσης κυανίου στις μεταλλευτικές δραστηριότητες».

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κρίση δεν είναι κατάλληλη εποχή για εκπτώσεις…..

Σήμερα, όπως και κάθε άλλη μέρα, σχεδόν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο παθαίνουν εργατικό ατύχημα και 5.500 εργαζόμενοι χάνουν την ζωή τους εξαιτίας της εργασίας τους. Στην Ελλάδα κάθε τρεις μέρες θρηνούμε έναν νεκρό καθώς υπολογίζεται πως περίπου 120 άνθρωποι, κατά μέσο όρο, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, συμβαίνουν 4 φορές περισσότερα εργατικά ατυχήματα απ’ όσα δηλώνονται στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, ενώ υπάρχουν διαφορετικά στατιστικά στοιχεία στο ΙΚΑ και το Υπ. Εργασίας. Σήμερα δεν γνωρίζει κανείς στην Ελλάδα, πόσες και ποιες είναι οι επαγγελματικές ασθένειες που απειλούν καθημερινά τους εργαζόμενους αφού δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής τους, ούτε επιδημιολογικές μελέτες.

Η οικονομική κρίση και η πίεση για μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ήδη επιφέρει απολύσεις, οργανωτικές αλλαγές και αναδομήσεις, αλλαγές στις συμφωνίες περιόδου και χρόνου απασχόλησης, άτακτες ή ακαθόριστες ώρες εργασίας, συμβιβασμούς στα μέτρα για την υγεία, άγχος από το φόβο της ανεργίας. Νέοι κίνδυνοι εμφανίζονται, από τις αλλαγές σύνθεσης του εργατικού δυναμικού με περισσότερους ηλικιωμένους εργαζομένους και γυναίκες, από τις μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού και τους οικονομικούς μετανάστες, από την έκθεση σε νέους κινδύνους όπως νανοσωματίδια και ακτινοβολίες, νέες μυοσκελετικές παθήσεις, ηθική παρενόχληση και εξάσκηση βίας, εργασιακό στρες, εξάντληση από την εργασία, νευρική κατάρρευση, ανία και κατάθλιψη.

Οι πρόσφατες δεκάδες αυτοκτονίες στην πρώην κρατική μονοπωλιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Γαλλία έδειξαν την σημασία των συνθηκών εργασίας στην υγεία των εργαζομένων ακόμα και στο «ασφαλές» γραφείο μια δημόσιας επιχείρησης. Δυσμενείς μεταθέσεις, επιβολή στόχων πρακτικά ανέφικτων, συνεχείς αναδιαρθρώσεις, εξατομίκευση, απομόνωση και ανταγωνισμός των εργαζομένων, διάσπαση της εργασιακής συλλογικότητας, με ατομική αξιολόγηση και ατομικό πριμ. Στο όνομα της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του κόστους λειτουργίας τους, οι δημόσιες υπηρεσίες γίνονται αντικείμενο συνεχών αναδιαρθρώσεων. Η υγεία, η παιδεία, η τοπική αυτοδιοίκηση όλο και περισσότερο καλούνται να λειτουργήσουν με κριτήρια αγοράς.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι ο χώρος της εργασίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παράγει «ασθένεια» για τον εργαζόμενο. Μέχρι να γίνει αυτό πραγματικότητα, ο εργαζόμενος τουλάχιστον δεν θα πρέπει να εκτίθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα για την υγεία του. Τυχόν «απαραίτητη» έκθεση του εργαζομένου σε κίνδυνο πρέπει ν’ αναγνωρίζεται και να ανταμείβεται και οικονομικά. Οι επιλογές που αποδεδειγμένα προκαλούν βλάβη στην υγεία, να αντικατασταθούν με πολιτικές φιλικές στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και ο υπολογισμό του βάρους για τον εργαζόμενο να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το εργασιακό πλαίσιο και όχι μεμονωμένους μόνο βλαπτικούς παράγοντες. Η εργασία οφείλει να είναι κατ’ εξοχήν χώρος απελευθέρωσης της δημιουργικότητας, της έκφρασης της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του εργαζόμενου και όχι χώρος καταναγκαστικής εκτέλεσης ενός έργου με μόνο στόχο την επιβίωση

Πολιτική υγείας είναι κυρίως οι προληπτικές παρεμβάσεις σε όλα όσα μας αρρωσταίνουν: Δε μπορείς να στηρίξεις υγιή οικονομία σε άρρωστο εργατικό δυναμικό. Πέρα από την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας των μισθωτών, θεωρούμε απαραίτητο να αρχίσει η συζήτηση και για τις συνθήκες εργασίας των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων, που σήμερα δεν υπάγονται σε κανένα πλαίσιο προστασίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε να προχωρήσουν:

· Ολοκληρωμένο υποχρεωτικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της πορείας των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και εναρμόνιση του με τα κοινοτικά στατιστικά πρότυπα

· Δημιουργία μητρώου έκθεσης των εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες.

· Επιδημιολογικές μελέτες.

· Ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης σε κλάδους με μεγάλη συχνότητα προβλημάτων.

· Βελτίωση της δομής και της στελέχωσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας σε έμψυχο δυναμικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

· Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων για τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

· Ενσωμάτωση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στις πολιτικές απασχόλησης και ανάπτυξης όπως έλεγχος των επιχειρήσεων στα πλαίσια αδειοδότησης ή πρόσληψης προσωπικού.

· Προληπτικό σύστημα σε επιστημονική βάση μέσω διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής και Ασφάλειας ας είναι μια υπενθύμιση για όλους μας, ότι η κρίση δεν είναι κατάλληλη εποχή για εκπτώσεις στα θέματα αυτά….


Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Κυριακή 18 Απριλίου 2010

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου

Πληροφορίες και εξηγήσεις από τις βουλγαρικές αρχές θα ζητήσει η Κομισιόν για τη ρύπανση της λεκάνης απορροής του Έβρου στη Βουλγαρία και ιδιαίτερα των παραποτάμων Chepelarska, Topolnitsa και Medetska, στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, και ενδεχομένως να προβεί σε λήψη μέτρων.

Αυτό αναφέρει σε απάντησή του ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik προς τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλο, που είχε καταθέσει στο ευρωκοινοβούλιο γραπτές ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Στην απάντηση σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει υπόψη της το πρόβλημα και ότι «θα αποφασίσει κατά πόσον χρειάζεται η λήψη μέτρων, βάσει της απάντησης του βουλγαρικών αρχών». Και οι τρεις σχετικές ερωτήσεις του Μ. Τρεμόπουλου είχαν κατατεθεί μετά από αίτημα βουλγαρικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και σε συνεργασία μαζί τους.

Σχολιάζοντας την απάντηση, ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε: «Η απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος δείχνει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες στη γειτονική χώρα δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων αποδεκτών. Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις που έχει σταματήσει η εξόρυξη, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρυμένες απορροές. Τα θέματα αυτά αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, καθώς το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα. Και γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι σοβαρά ζητήματα με εξορυκτικές επιχειρήσεις και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις αντιμετωπίζουμε και στη δική μας χώρα».

Ακολουθούν τα κείμενα των τριών ερωτήσεων και της κοινής απάντησης.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0348/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Ρύπανση του ποταμού Chepelarska στη Βουλγαρία από την εταιρεία Gorubso-Laki
Σύμφωνα με την περιφερειακή επιθεώρηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων, Plovdiv, Βουλγαρία, στις 25 Νοεμβρίου 2008 η περιεκτικότητα του ποταμού Chepelarska σε μόλυβδο ήταν 0,48mg/l, ποσοστό 9,6 φορές υψηλότερο από το επιτρεπόμενο (0,05mg/l). Νεκρά ψάρια άρχισαν να εμφανίζονται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Οι κύριοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία μετά από τέτοιου είδους καταστροφές σχετίζονται με τη ρύπανση του εδάφους στα γόνιμα εδάφη που ενδεχομένως πλημμυρίζονται ή ποτίζονται με δηλητηριασμένο νερό και τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται ως πόσιμο νερό.
Η αιτία της ρύπανσης ήταν ένα ρήγμα της λεκάνης συγκράτησης υπολειμμάτων της εξορυκτικής εταιρείας Gorubso-Laki. Η καταστροφή προκλήθηκε από έλλειψη επαρκών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η ρύπανση πέρασε μέσω του ποταμού Chepelarska στον ποταμό Maritza,γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διασυνοριακή ρύπανση, που θα πλήξει την Τουρκία και την Ελλάδα.
Τι είδους μέτρα εξετάζει η Επιτροπή να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[1] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[2]),ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης των ποταμών Chepelarska και Maritza, που ρέει μέσω του ποταμού Maritza στις θρακικές πεδινές εκτάσεις της Βουλγαρίας και από εκεί στην Τουρκία και στην Ελλάδα;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0349/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Ρύπανση του ποταμού Medetska στη Βουλγαρία

Ο ποταμός Medetska στο όρος Sredna Gora της Βουλγαρίας ρέει δίπλα από τις εγκαταστάσεις του κλειστού κρατικού ορυχείου χαλκού MOK Medet. Έχει καταγραφεί και αναφερθεί ρύπανση του ποταμού με χαλκό και μαγγάνιο που προέρχεται από το κλειστό ορυχείο. Τα εν λόγω μέταλλα θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα του ποταμού και τη δημόσια υγεία.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καθαρισμού ή μηχανισμοί για την επεξεργασία των μολυσμένων υδάτων του ποταμού Medetska. Υπάρχουν σχέδια για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν έχει παράσχει καμία χρηματοδότηση για την κατασκευή τους. Η ρύπανση μεταφέρεται μέσω των ποταμών Maritza και Topolniza στην Τουρκία και στην Ελλάδα.
Τι είδους μέτρα εξετάζει η Επιτροπή να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[3] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[4]),ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης του ποταμού Medetska, που ρέει μέσω των ποταμών Topolniza και Maritza στις θρακικές πεδινές εκτάσεις της Βουλγαρίας και από εκεί στην Τουρκία και στην Ελλάδα;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0350/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Ρύπανση του ποταμού Topolniza στη Βουλγαρία από την εταιρεία Chelopech Mining

Ο ποταμός Topolniza στο όρος Sredna Gora της Βουλγαρίας ρέει δίπλα από τις εγκαταστάσεις του χρυσωρυχείου Chelopech που ανήκει στην Dundee Precious Metals. Έχει καταγραφεί και αναφερθεί ρύπανση του ποταμού με νιτρώδες άζωτο και θειικά ιόντα που προέρχονται από τη λεκάνη συγκράτησης υπολειμμάτων του ορυχείου. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των υδάτων που φτάνουν από τη λεκάνη συγκράτησης υπολειμμάτων στον ποταμό καθώς και το εύροςpH τους είναι πολύ υψηλά. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο νερό. Το μετάλλευμα του ορυχείου περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού.
Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καθαρισμού ή μηχανισμοί για την επεξεργασία των μολυσμένων υδάτων που απορρέουν από τη λεκάνη συγκράτησης υπολειμμάτων του ορυχείου στον ποταμό Topolniza. Υπάρχει μόνο ένα πρόστιμο ύψους 1664 βουλγάρικων λεβ τον μήνα που καταβάλλεται από την εταιρεία,και επιβάλλεται από το βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων. Εδώ και πολύ καιρό, η εταιρεία καταβάλλει το πρόστιμο χωρίς να κάνει κάτι για να σταματήσει τη ρύπανση.
Τα μολυσμένα ύδατα περνάνε από τον ποταμό Topolniza στον ποταμό Maritza και έπειτα στην Τουρκία και στην Ελλάδα.
Τι είδους μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[5] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[6]),ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης του ποταμού Topolniza, που ρέει μέσω του ποταμού Maritza στις θρακικές πεδινές εκτάσεις της Βουλγαρίας και από εκεί στην Τουρκία και στην Ελλάδα;
E-0348/10EL, E-0349/10EL, E-0350/10EL

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (8.4.2010)
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ)[7] θεσπίζει κατά κανόνα την υποχρέωση επίτευξης καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα μέχρι το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο διαχείρισης των υδάτων λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε λεκάνη απορροής στην επικράτειά τους.
Το σχετικό σχέδιο έπρεπε να έχει εγκριθεί το αργότερο στις 22 Δεκεμβρίου 2009 και να περιλαμβάνει αποτελέσματα παρακολούθησης, όλες τις ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης και όλα τα μέτρα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τον έλεγχο της ρύπανσης από σημαντικούς ρύπους, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΟΠΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΟΠΥ, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων λεκανών απορροής εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους, δηλαδή μέχρι τις 22.3.2010.
Η Επιτροπή γνωρίζει τα προβλήματα ρύπανσης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού του ανατολικού Αιγαίου στην οποία ανήκουν οι ποταμοί Chepelarska, Topolnitsa και Medetska. Ωστόσο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) έκθεση για τα σημαντικά ζητήματα που ορίζουν οι βουλγαρικές αρχές στο πλαίσιο της διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού του ανατολικού Αιγαίου, (οι εν λόγω ποταμοί χαρακτηρίζονται ως "ενδεχομένως σε κίνδυνο") να μην πετύχουν τους στόχους της ΟΠΥ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν ήταν αρκετά ώστε να επιτρέψουν στις βουλγαρικές αρχές να συναγάγουν συμπεράσματα και ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δεν είχαν ακόμη δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο των αρμόδιων βουλγαρικών αρχών. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της ΟΠΥ προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα μέτρων κατά της χημικής ρύπανσης, την τελική έγκρισή τους και την εκ μέρους τους υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια και προγράμματα μέτρων προκειμένου να κρίνει υπό το πρίσμα της συμμόρφωσής τους με την οδηγία και τους περιβαλλοντικούς στόχους της, και, ενδεχομένως, να λάβει τα μέτρα που είναι αναγκαία, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διαδικασιών επί παραβάσει.
Πέραν των απαιτήσεων της ΟΠΥ, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας καλύπτονται από ειδική νομοθεσία - την οδηγία 2006/21/EΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας[8]. Σύμφωνα με τα άρθρα 18 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 3 και 12 παράγραφος 6 της ως άνω οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για συμβάντα "που είναι δυνατό να επηρεάσουν τη σταθερότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και τις τυχόν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που διαπιστώνονται μέσω των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων". Αυτό αφορά είτε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις (άρθρο 11 παράγραφος 3) ή εγκαταστάσεις που έχουν κλείσει (άρθρο 12 παράγραφος 6).
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας, σε περίπτωση ατυχημάτων που έχουν ελεγχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη, προβλέπεται διαδικασία άμεσης κοινοποίησης που αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του ατυχήματος. Επίσης, η οδηγία περιλαμβάνει σειρά απαιτήσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και στον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον ακόμη και μετά τον τερματισμό των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Το σημείο αυτό αφορά ιδίως την κατασκευή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις πολιτικές πρόληψης ατυχημάτων, την αποτροπή της υποβάθμισης της εγκατάστασης των υδάτων (άρθρο 13) σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.
Με την κατάλληλη εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας - 2006/21/EΚ πρέπει να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές, ιδίως για την εφαρμογή της οδηγίας στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον χρειάζεται η λήψη μέτρων βάσει της απάντησης του βουλγαρικών αρχών.
Ως θεματοφύλακας της συνθήκης, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να λαμβάνει όλα τα εμπίπτοντα στην αρμοδιότητά της αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εμπράγματη εφαρμογή της οδηγίας.


[1] ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
[2] ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
[3] ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
[4] ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
[5] ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
[6] ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
[7] ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
[8] ΕΕ L 102 της 11.4.2006.